Leden 2007

Nej texty písniček

28. ledna 2007 v 11:42 | Katka-flopsa |  Texty písniček
Pověst o Bivojovi

28. ledna 2007 v 11:30 | Katka-flopsa |  Pověsti
O Bivojovi

Dílo od nejznámějšího představitele české historické beletrie, spolutvůrce národního povědomí o našich dějinách, Aloise Jiráska, který se narodil 23. srpna 1851 v Hronově jako syn tkalce (později pekaře) a zemřel 12. března 1930 v Praze. Tento významný historický romanopisec, povídkář a zakladatel realistického románu nejprve studoval na německém gymnáziu v Broumově a později na vyšším českém gymnáziu v Hradci Králové. Původně se chtěl stát malířem, ale kvůli existenčním důvodům vystudoval na Filozofické fakultě v Praze historii a později působil jako středoškolský profesor v Litomyšli. Přátelství s Mikolášem Alešem jej ovlivnilo na celý život a Mikoláš Aleš i ilustroval např. Staré pověsti české. Životem i dílem lze Jiráska přirovnat k polskému spisovateli Henryku Sienkiewiczovi, jehož dílo rovněž mapuje minulost.
Stejně tak právě kniha Staré pověsti české měla v národu vyvolat hrdost na svůj původ a přiblížit alespoň vzdáleně dávnou českou historii. Prvních 6 pověstí téměř zlidovělo a znalost jejich obsahu rozhodně patří mezi všeobecné vzdělání Čechů. Každý zná odvážného a rozhodného praotce Čecha, jenž se v pověsti O Čechovi neváhá vydat na cestu za novým domovem, kterým se jemu i jeho lidu stane okolí hory Říp i hora samotná.
Každý zná moudrého vládce Kroka i jeho tři krásné dcery, kteří jsou hlavními postavami pověsti O Krokovi a jeho dcerách - o Kazi, jež sídlila na Kazíně a znala kouzelnou moc bylin i zaříkávání, o Tetě, jež sídlila na Tetíně a učila lid klanět se bohům, a konečně o nejmladší avšak nejkrásnější a nejmoudřejší dceři Libuši, která ovládala um věštění a předpověděla slávu Prahy.
Každý si pod jménem Bivoj představí udatného siláka, jenž v pověsti O Bivoji skolil divokého kance ničícího úrodu a získal si tak srdce Kazi.
A konečně každý určitě ví, že když v pověsti O Libuši Libuše rozhodla jeden ze sporů v neprospěch staršího z obou údajně poškozených a ten prohlásil slavný výrok: "Hanba mužům, kterým žena vládne!", klidně oznámila, že si ráda vezme muže, jehož podle její předpovědi naleznou, kterého pak v pověsti O Přemyslovi poslové skutečně nalezli a který podle předpovědi oral. V této pověsti je mnoho odhalených metafor - např. dvě ze tří lískových větviček, které Přemysl zabodl do země, uschly, což znamenalo, že v Čechách bude vždy panovat jen jeden vládce. Za další metaforu lze určitě označit i situaci, kdy Přemysl pozval posly na svačinu k železnému stolu, aby měl v budoucnu jeho rod vždy v rukou železnou moc, nebo to, že si s sebou Přemysl vzal do nového přepychového domova i své lýkové střevíce s kabelou, aby on ani jeho potomci nikdy nezapomněli na svůj původ a neutlačovali lid.
Poslední rozhodně notoricky známou pověstí je Dívčí válka, v níž se po smrti Libuše ženy vzbouří proti mužům a v čele s Vlastou s nimi vedou válku. Tato pověst je někdy rozdělena na dvě části, z nichž ta druhá se jmenuje Ctirad a Šárka a v níž je popsána křivá dívčí lest. Krásná Šárka je v lese přivázána u stromu jako lákadlo na Ctirada, který bohužel neodolá, čímž si zaviní následnou smrt. Na smluvený signál, který Šárka vydá z lesního rohu, totiž zpoza křoví vyjedou na koních ženy a skupinu mužů rozpráší.
Další pověsti možná nejsou tak zažité, avšak některé postavy jako například Horymír a jeho kůň Šemík z pověsti O Křesomyslu a Horymírovi nebo statečný král Bruncvík z pověsti O Bruncvíkovi se v podvědomí Čechů určitě uchovávají.
Většina z postav je velmi statečná, nebojácná, hrdinská, udatná a celkově má mnoho klasických vlastností hrdinů. Mě právě z tohoto důvodu oslovila pověst O Jánošíkovi. Pro Jánošíka jednoho dne pošlou do školy, aby přišel domů, protože mu umírá matka. Jánošík se společně s otcem s matkou loučí, když přijde posel z panského dvora a odvolává je pryč od matky. Oba muži odmítnou a doufají, že se jim od panstva dostane pochopení, ale panstvo je nelítostné a nakáže jim oběma nasázet 100 ran. Otec Jánošíka bolest nevydrží a zemře. Když chorá matka uvidí tělo nebožtíka a zubožené tělo svého syna, žalem zemře také. Líbí se mi, že ačkoli Jánošík ztratil rodinu, tak se nezachová jako slaboch, nezhroutí se a po svém uzdravení se vydává do hor. Tam se setká s vílou, která mu daruje kouzelný opasek. Díky němu je Jánošík neporazitelný a mstí se za všechno utrpení chudých, za všechna příkoří, která kdy bohatí jemu, jeho rodině ale i jiným způsobili, odvážně bojuje proti panstvu, zkrátka bohatým bere a chudým dává. Sympatizuji s ním, protože nevyužil své nepřemožitelnosti ve svůj osobní prospěch a konal dobro pro všechny, kteří to potřebovali. Díky němu vrchnost začala s poddanými jednat slušněji, protože se obávala jeho pomsty. Bohužel ho zradil jeden známý rychtář, pozval ho do chalupy, kde už čekalo vojsko, opasek mu odňali a zamkli za sedmero dveřmi. Jánošík byl odsouzen ke smrti oběšením, ale i když ho vedli k popravě, šel hrdě s hlavou vzpřímenou a zachoval si svou čest i důstojnost. Díky němu lidé věřili ve spásu i po jeho smrti a díky němu v sobě měli naději.
I z této pověsti stejně tak jako z většiny ostatních přímo číší hrdinství, vlastenectví, hrdost na svůj lid, touha za něj bojovat a třeba i položit svůj život za spravedlnost. Přesně tato myšlenka byla v těžké době germánského tlaku velmi důležitou a nesporně pro český národ povzbuzující idejí, se kterou se v žilách rozproudila krev plná touhy po návratu českých zemí a jejich obyvatelstva na výsluní evropských dějin. Myslím si že hlavní úloha tohoto díla byla právě v tom ukázat Čechům jejich historické dědictví a připomenout jim, že by v Česku neměl být český jazyk utlačován. Navíc je celá kniha podložena údaji z jiných kronik jako např. Kosmovy, Dalimilovy nebo Hájkovy kroniky.
Osobně však obdivuji především tajný jazyk, kterým autor oslovuje leckterého čtenáře a líbí se mi i nejednotvárnost pověstí a jejich rozmanitost po dějové stránce. Náročný i nenáročný čtenář si podle mého mínění má v celé knize možnost najít takovou pověst, která by uspokojila právě jeho tužby, a v tom nacházím opravdovou všestrannost díla. Ačkoli tedy bylo původně určeno mládeži, a snad i proto je psáno vytříbeným jazykem a až pohádkovou prózou, dnes po knize sáhnou i mnozí dospělí, protože většina čtenářů nachází toto dílo i po několika přečteních stále jazykově i dějově pestrým.

Pověst o Praotci Čechovi a o Krokovi a jeho dcerách

28. ledna 2007 v 11:27 | Katka-flopsa |  Pověsti
O Praotci Čechovi

V charvátské zemi, jež byla rodnou pro Čecha i jeho bratra Lecha, se strhly krvavé boje a ty přivedly Čecha na myšlenku, opustit tuto zem a hledat pro svůj lid novou. Když měli lidé sbaleny své věci, vydali se hledat novou zemi, kde by se usadili. Šli mnoho dní, až došli k vysoké hoře, hoře Říp. Když ráno ještě všichni spali, tak Čech vylezl na horu a rozhlédl se kolem. Pak zvěstoval lidem svým,co viděl a ptal se jich, jak tuto zemi nazvou. Všichni volali, ať ji nazvou Čechovým jménem. Pak začali obdělávat půdu, stavět domy, zkopali louky a nivy a zorali půdu. Po několika letech, když už se plémě Čechů hojně rozrostlo, rozhodl se Lech, že opustí ostatní lidi z kmene a vybuduje si vlastní hrad a vesnici. Rozloučil se s bratrem i lidmi a než slunce druhého dne vyšlo, odešel. Ale slíbil jim, že až nejde to pravé místo, kde se usadí, zapálí veliký oheň, aby o něm ostatní věděli. Jak řekl tak udělal. A v místě, kde se Lech usadil, hned počal stavěti hrad, jež Kouřim nazvali.
Když minulo asi 30 let, co vojvoda Čech na českou zemi stoupil, minul mu již 86 rok a Čech zemřel. Všichni ho oplakávali a truchlili pro něj. Jeho tělo spálili na hranici, uložili popel a kosti do popelnice a do hrobu uložili. Ještě dlouho potom chodili k jeho hrobu, plakali a klaněli se vojvodovi Čechovi a jméno jeho šlo od pokolení do pokolení.O Krokovi a jeho dcerách

Po smrti vojvody Čecha, nevěděli lidé, koho si mají zvolit za nového vojvodu. Tak se rozhodli, že zvolí jeho bratra Lecha, který na Kouřimi žil. Ten však jejich prosbě nevyhověl, ale protože bylo známo, že je velmi moudrý, nechali si alespoň poradit, koho si mají zvolit a Lech jim řekl, ať zvolí Kroka. Lidé ho poslechli a na trůn po praotci Čechovi Kroka usadili. Ten soudil moudře a byl spravedlivý.
Krok měl tři dcery, Kazi, Tetu a Libuši. Ve svém útlém mládí žily dívky na hradě Budči. Kazi znala všelijaké byliny a koření a jejich moc. Hojila jimi lidem rány, krotila bolesti a mnohdy i sudičky ke své vůli obracela. Po otcově smrti byla nejčastěji na hradě, jenž se Kazin hrad jmenoval.
Teta, druhá Krokova dcera, vystavěla si hrad velmi pevný, který Tetín pojmenovala. Bála se bohů a běsů a tak různé rituály na jejich uctívání pořádala, učila lid se jim klanět a oběti činiti. Sama se pak dlouhé dny k nim modlila.
Nejraději však lidí měli Libuši, ačkoli byla ze sester nejmladší. Byla krásná, cudná, chování vlídného a přitom vážná, v řeči jistá, že i drsní bojovní muži ji velebili.
Po Krokově smrti, sešly se rody starších a rozhodly, aby se panování ujala právě Libuše. Lidé se nad tímto rozhodnutím zaradovali a odvedli spanilou kněžnu na Vyšehrad, p boku jí pak kráčela Kazi s Tetou a jejich družinami. Mladá kněžna měla svůj hrad, který Libušín nazvali, ale sídlila na Vyšehradě, odkud moudře vládla lidu. Později za muže svého Přemysla pojala.

Pověst o Libuši

28. ledna 2007 v 11:23 | Katka-flopsa |  Pověsti

Pověst o Libuši

Jako kdysi ke Krokovi, tak chodili také k Libuši z blízka i z daleka lidé ve svých rozepřích. K její moudrosti se utíkali žádat o nález. A ona spravedlivě soudíc, činila moudrá narovnání mezi odpornými stranami. V ten čas se dva sousedé, oba starostové rodů, svadili o meze a role. Svadili se prudce, potupili, vyčetli si máteř i dědy, až mezi nimi i jejich rody povadla dobrá vůle sousedská do kořene a vybujelo záští.
Žádný nechtěl v tom sporu povoliti, každý byl jako z křemene, a jakmile nastal čas, kdy kněžna zasedla k soudu, chvátali oba na Vyšehrad.
Tam Libuše v bělostném vínku kol čela seděla soudíc pod košatou lípou na povýšeném stolci kobercem prostřeném. Vpravo pak, vlevo dvanácte kmetů, dvanácte hospodářů nejmocnějších rodů, mužové statní i bílých už brad. Před nimi prostorou kolem zástup, lid čeledí i mužové, ženy i starostové, již přišli na soud nebo se zastat někoho ze svých rodů.
Tu před kněžnu a soud vystoupili oba rozvadění sousedé. Mladší zle žaloval, že starší proti právu chce meze a role. Starší, muž plné, husté brady, chmurný jako mrak, skočil mu do řeči. Zostra a zkrátka žádal a chtěl, aby se stalo po jeho vůli a nedbal, že by bylo křivdou jeho sousedu.
Když Libuše vyslechla toho i toho a rozvážila při, když přednímu kmetu pak oznámila svůj nález a když kmeti, uváživše mezi sebou při a rozsudek, přisvědčili, ohlásila kněžna, jak nalezla za právo: že mladšímu se děje křivda, že jeho jsou role i meze.
Nedořekla, a již tu starší, jak jím zalomcoval divoký hněv, udeřil vysokou holí třikrát do země a do temna zardělý, jiskře očima vykřikl, zaklel a začal, jako když náhlý lijavec spustí:
"Takové tu právo! Však což nevíme, kdo soudí, že ženská! Ženská dlouhých vlasů, ale krátkého rozumu. Příst umí, jehlou šít, na to je, ale ne soudit. Ať šije, ať přede, ale ať nesoudí. Hanba nám mužům!" A pěstí se do hlavy bil a za vášnivé řeči slinou si bradu třísnil. "Hanba nám! Kde jinde v kterém plemeni, kde jinde vládne mužům žena? Jen nám, jenom nám, a proto jsme na posměch. To je líp zhynouti nežli snášeti takovou vládu!"
Všichni kol strnuli nad divokou řečí. Ruměnec studu polil kněžnino líce a srdcem jí pohnuly zlá potupa i žal nad takovým nevděkem. Než hanobiteli přehověla. Jemu neodpověděla. Na kmetech, na zástupu tkvěl její rozčilený zrak, a když nikdo vášnivce nezakřikl, když se nikdo neozval, promluvila k zástupu důstojně, vznešeně, ač se její hlas pohnutím třásl:
"Jest tak. Ženská jsem a jako žena se chovám; že vás nesoudím železnou metlou, zdá se vám, že málo rozumím. Je potřeba, abyste měli správce nad ženu přísnějšího. Mějtež ho! Žádost vaše se vyplní. Nyní jděte s pokojem domů. Valný sněm nechť zvolí si vojvodu. A koho si zvolí, toho já budu míti za muže."
Tak promluvivši odešla z nádvoří do hradu a hned poslala jízdné posly na Kazin a Tetin hrad pro své sestry. Sama pak odešla do čarovné zahrady do nejzazšího kouta, šerého hustým křovím a košatými lípami na posvátné místo, kam nikdo kromě ní a jejích sester nesměl vkročiti.
Tam ve stínu lip stál na dřevěných sloupech přístřešek z dlouhých kamenů, od rozchodníku a mechu zelených. Pod touto střechou prokmítala se mdlým leskem stříbrná hlava se zlatými vousy dřevěné modly, stojící na balvanu hrubě tesaném. Tu modlu bohem nazývali a Perun jmenovali.
Libuše před ní klekla a klaněla se; pak usednuvši pod balvan u nohou modly, zůstala tu ostatek dne i přes západ slunce i když pod stromy se již tmělo a večerní vítr šoumal keřem i křovinou. Seděla zamyšlená, nehnutě, sama jako socha, na mysli přemítajíc o tom, co se jí stalo, co bude, jakého knížete si lid zvolí, jakého smýšlení budou sestry a budou-li s ní zajedno. Až pak náhle vstala, kdy v setmělé zahradě se před ní zjevily Kazi a Teta. Vladař hradu, jenž sestry, jak přijely, od brány až k zahradě provodil, zůstal na stráži u vchodu a čekal.
Co Libuše sestrám řekla nebo vyznala, o čem všechny tři věštím duchem nadané jednaly u Perunovy modly, o čem se radily, nezvěděl nikdo. Letní noc byla již na sklonku, nebe bledlo a za hradem, za jeho sruby, hradbou a stromy prošlehl úsvitu zsinalý pruh.
V tu chvíli, kdy vanul už chlad prvního jitra, vracely se Krokovy dcery zahradou. Prostřed svých sester, jež byly v rouškách, Libuše s bělostným vínkem kol čela, klidnější, se zrakem před se upřeným. Braly se mlčky jako stíny a vladař udiven hleděl za nimi, jak ho beze slova minuly, jak stoupaly po schodech k velké síni, až zmizely mezi mocnými sloupy výstupku, jenž všechen byl ještě ve stínech ranního šera.
* * *
Hned po ránu vyslala Libuše posly svolávat na valný sněm, aby se shromáždil národ. Když pak bylo po hlavních žních a určený den nastal, sjelo se i sešlo množství mužů ze všeho plemene, starostové rodů, i z čeledí mnozí, staří mladí, koňmo, pěšky, v čapkách, sukních i v pláštích; než i vyzbrojení v přílbách, s mečem i lukem přijeli, neb místem byla cesta pustinou i hvozdy.
Přibyliť mnozí z daleka, až od končin země, od zličanských hranic i pšovských, jež byly na východ slunce; jiní od půlnoci, kde sousedili s lučanským hrdým plemenem a s Litoměřici, a jiní od poledne z té strany, kudy se chodilo k Netolicům a Doudlebům. Mnozí přišli od širých lesů za Krokovým hradem a Stebnem, jimiž vedla cesta k Domažlicům a dál do Němec, do bavorské země.
V četných staveních rozlehlého podhradí, kdež robili ozdobná sedla, uzdy, třemeny i ostruhy, zbraň a štíty, po krajích í napříč pevně kované černým železem, nebo rudě svítivou mědí, nebylo dosti přístřeší pro přibylé hosty. Jejich pak koně stáli uvázáni u plotů nebo pod krytem stromů. Hlučno bylo v podhradí, hlučno na břehu řeky. Známí a příbuzní se vesele vítali, o rolích a honu, o zbrani a půtkách mluvili, nejvíce však o sporu těch dvou vladyk, o soudě Libušině a co nyní bude a koho voliti za vojvodu.
Jak se blížila chvíle sněmu, jak z hradeb a srubů hlasno zatroubili, hrnuli se muži vzhůru k Vyšehradu jedním proudem, jenž na chvíli se zarážel před hlavní branou mezi dvěma sruby. Tam každý pozvedl hlavu a žasna pohlížel na ohromnou kančí hlavu na trámě přibitou. Ukazovali si ji, a jméno Bivojovo vyslovil tu každý s pochvalou nebo v obdivu. A dál se pak hrnul proud, vysokou branou, až zarazil na širém nádvoří před knížecím stolcem. Vedle něho byly dvě poctivé[1] stolice, jedna vpravo, druhá vlevo; na ty usedly Kazi a Teta po boku Libušině.
Všichni se kněžně znízka poklonili. Ona pak, vážně pokynuvši ze stolce, promluvila:
"Slyšeli jste, proč jsem vás lechy, vladyky a všechen národ sem svolala. Svobody si vážit neumíte. Poznala jsem to i zkusila. Z vnuknutí bohů jsem oznámila, že již vám nebudu vládnouti, protože ve svém srdci žádáte si vladaře muže. Toužíte po vojvodovi, jenž bude bráti vaše syny a vaše dcery ke svým službám a také ze skotu vašeho i koní vezme nejlepší dle libosti. Sloužiti chcete, jak jste nesloužili, a daň dávati po popelici, kuně a pláténku, až vám bude teskno i hořko.
Než zato nebudete míti té hany, že vám vládne žena. Nechci vás strašiti, říkám opět, co jsem řekla z vnuknutí bohů a co také zjevil mým sestrám duch věští. Volte vojvodu, moudře však a opatrně, neboť snadno je vládce dosadit, ale těžko dosazeného ssaditi. Stojíte-li na své mysli, všechno se vy- plní, a žádáte-li si, poradím vám a oznámím jeho jméno i místo!"
"Oznam! Oznam!"
"Poraď! Poraď!" vzkřikli a volali všichni jako jedněmi ústy. Zástupy dříve jako zeď stojící a naslouchající, pohnuly se vzrušením a hrnuly se, tlačily ke stolci, jako když před náhlým větrem hrnou se vlny obilným lánem.
Vtom Libuše v bělostném rouše, s vínkem kol čela, vstala a vztyčená nad nimi vztáhla ruce proti nim. Naráz vše ztichlo; každý hned stanul hledě na vznešenou kněžnu. Pozdvihši prst ukázala k půlnočním horám a řekla:
"Hle, za oněmi horami v Lemuzích je řeka neveliká, Bělina jménem. Blízko té řeky je dědina, v ní Stadiců rod. Od té dědiny nedaleko oulehle na dél i na šíř sto dvacet kroků, oulehle divná, ležíť uprostřed mezi tolika rolemi, a přece k žádné nenáleží. Tam oře váš vojvoda dvěma strakatými voly. Jeden vůl má hlavu bílou, druhý jest od čela po hřbetě bílý a má zadní nohy bílé. Nyní vezměte sukni a plášť i převlaky, jak se na kníže sluší, jděte a vyřiďte muži vzkázání od národa a ode mne a přiveďte sobě kníže a mně manžela. Přemysl slove a jeho pokolení bude panovati v celé této zemi, všem plemenům na věky."
Když pak ustanoveni starostové nejpřednějších rodů, kteří by muži ze Stadic přednesli, na čem zůstal lid a kněžna, promluvila k nim Libuše:
"Cesty hledati nebudete, aniž se ptáti. Můj kůň vás povede; za tím jeti neváhejte. Ten vás dovede a zpátky přivede pravou cestou. Před kterým on člověkem se zastaví a zařehce, ten jest, o kterém jsem mluvila. Tu mně teprv uvěříte, když svého vojvodu na železném stole jísti uzříte."
Jak Libuše pokynula, vyveden její jízdní kůň. Bělouš byl širokého krku, z něhož hustě splývala dlouhá hříva. Měl ozdobné sedlo, pod sedlem kosmatou kůži a široké prsosiny leskly se mu bronzovými kotouči a puklami. Jak mu na sedlo naložili sukni, plášť a převlaky, vykročil a vladycké poselstvo vydalo se za ním na cestu.

Pověst o Macoše

28. ledna 2007 v 11:19 | Katka-flopsa |  Pověsti

Pověst propasti Macochy

Ve vesnici Vílémovice žil mladý sedlák Hálek. Jednoho dne jeho žena začala postonávat, chřadla, až jednoho dne zavřela oči navždy a nechala po sobě malého chlapce, sirotka.

Za nějaký čas se sedlák znovu oženil, hospodářství vzkvétalo a sedlák se začal opět usmívat. A než se sešel rok s rokem, nové hospodyni se narodil chlapeček. To bylo radosti! Zato na Martina, na toho sirotka, přišly zlé časy. Ať dělal co dělal, nic nebylo maceše po chuti pořád jen hubovala. Inu proto na něj zanevřela, že právě on dostane celé hospodářství, a její vlastní dítě nic.

Sedlák si brzy všiml, že Martin se má u nové mámy zle. Tajně mu přilepšoval, ale nahlas si netroufal před ženou nic povědět, myslil si: Nač dělat v chalupě rozbroje? Žena je pracovitá, pořádná, však se to nějak samo srovná.

Jednou v létě jel hospodář do města na trh a mladšího synka vzal s sebou. Doma zůstala panímáma sama s Martinem. Řekla mu: "Víš co? V lese je plno jahod, vezmeme si hrnky a nasbíráme si jich." Chodili po lese, na stráni našli v trávě plno voňavých jahod, keře byly obsypané malinami a brzy měli vrchovaté džbánky. Až najednou se dostali do míst, kam si málokdo z vesnice troufl. Černala se tu propast, temná, studená a hlubokánská, až se tajil dech a v té propasti se zelenalo jezero a o tom si lidé vykládali, že nemá dno. Selka i chlapec se zarazili a chtěli rychle odejít odtud pryč, tu si macecha všimla, že na srázu propasti roste jahodí a v něm se červenají jahody, pěkné a veliké, až se smály. Bleskla jí hlavou hrozná myšlenka. Rozhlédla se, jestli jsou v lese sami, a řekla Martinovi na oko laskavě: "Podívej se na ty pěkné jahody! Natrhej je, byla by to věčná škoda, nechat je být." Martin se bál, ale odepřít maceše, to si taky netroufal. Naklonil se nad okraj propasti a tu do něho selka strčila, až zavrávoral, pustil hrnek a padal do hlubiny.

Macecha se otočila a prchala od propasti, ještě pořád slyšela, jak Martin vykřikl. Bloudila po lese, jako by ji někdo štval, a stále jasněji si uvědomovala, co provedla. Copak by jí to mohl někdo odpustit? Mohla by ještě spokojeně žít? Jako by ji nohy samy donesly znovu k propasti, zakryla si oči a skočila dolů.

Sedlák se vrátil z města, vypřáhl koně a vůz dal do kolny. Přijde do jizby, ale v chalupě prázdno, pec studená, chlapec i žena někde pryč. Už zvonilo klekáni a oni pořád nikde a navíc se začalo mračit, chystalo se k bouřce. Šel se tedy optat k sousedům kam šli: "Vzali si hrnky a šli do lesa na jahody," dověděl se. Padla na něho divná úzkost.

Už neměl doma stání, nečekal, sebral se a rovnou do lesa. Chodil křížem krážem, volal a poslouchal, všecko nadarmo. V tom se spustila, divoká bouřka, vítr ohýbal stromy a hrom bil, jako by se nebe hroutilo. Poslouchal a zdálo se mu, jako by v tom rachocení slyšel slabý pláč. A přímo od propasti! Sebral všecku odvahu, lehl si nad sráz, naklonil se nad hlubinu a polekal se! Mnoho metrů pod ním visel na větvích borovice jeho Martin. "Drž se, jen ještě chvilku se drž, doběhnu pro lano, vytáhneme tě!".

Běžel zpátky do vesnice, svolal sousedy, pobrali provazy a žebříky a spěchali cestou necestou k propasti. Přišli ještě včas. Vytáhli Martina nahoru. Byl promoklý a odřený, místo řeči jen plakal. "Kde je máma?" ptal se sedlák.

Teď se teprve dověděli, jak Martin padl do propasti a jak zázračně se zachránil. A macecha? Na srázu propasti, na jednom křoví, co rostlo z jeho úbočí, našli šátek. Už si domysleli, co se stalo.

Od těch dob se propasti říká Macocha. A za bouřlivých dnů, když se po lese honí vítr a bije hrom, bývá slyšet z propasti pláč. To prý v ní naříká nešťastná macecha ...
//<![CDATA[ var shf_savedStatus; //]]>

MacochaMacochaMacochaMacochaMacocha

Více hráčů

20. ledna 2007 v 14:31 | Katka-flopsa |  Hry

Matrix bullettime fighting
Autor: Dennis Gid
Návštěv: 357 527
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 88 % (692 hlasů)Obtížnost: 14 % (692 hlasů)Diskuse ke hřeFlash

Fortress game
Autor: nArtbox
Návštěv: 286 489
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 86 % (317 hlasů)Obtížnost: 10 % (317 hlasů)Diskuse ke hřeFlash

Capoeira fighter 2
Autor: Spiritonin media
Návštěv: 204 006
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 75 % (409 hlasů)Obtížnost: 20 % (409 hlasů)Diskuse ke hřeFlash

Playing With Fire
Návštěv: 159 630
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 89 % (221 hlasů)Obtížnost: 11 % (221 hlasů)Diskuse ke hřeFlash

Rally Trophy
Návštěv: 154 417
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 80 % (251 hlasů)Obtížnost: 14 % (251 hlasů)Diskuse ke hřeShockwave

Volejbal
Návštěv: 144 493
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 69 % (189 hlasů)Obtížnost: 14 % (189 hlasů)Diskuse ke hřeFlash

Bumper Ball
Autor: Oxmond
Návštěv: 95 914
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 81 % (141 hlasů)Obtížnost: 29 % (141 hlasů)Diskuse ke hřeFlash

PANG 2004
Návštěv: 92 441
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 77 % (111 hlasů)Obtížnost: 23 % (111 hlasů)Diskuse ke hřeFlash

Kubík Rallye 1
Návštěv: 86 319
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 58 % (102 hlasů)Obtížnost: 21 % (102 hlasů)Diskuse ke hřeFlash

Hexxagón
Návštěv: 85 511
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 85 % (163 hlasů)Obtížnost: 26 % (163 hlasů)Diskuse ke hřeFlash

Conquer Antarctica
Návštěv: 83 016
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 83 % (127 hlasů)Obtížnost: 13 % (127 hlasů)Diskuse ke hřeFlash

Minigolf Gold
Autor: electrotank
Návštěv: 77 815
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 72 % (105 hlasů)Obtížnost: 18 % (105 hlasů)Diskuse ke hřeFlash

Srandičky

20. ledna 2007 v 14:27 | Katka-flopsa |  Hry


Od automatu!
Návštěv: 388 328
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 72 % (618 hlasů)Diskuse ke hřeFlash

Krysa v mikrovlnce
Autor: The Joe Cartoon co.
Návštěv: 387 878
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 79 % (1485 hlasů)Diskuse ke hřeFlash

Deformátor
Návštěv: 318 071
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 54 % (905 hlasů)Diskuse ke hřeJavaScript

Rychle
Autor: Bruno Hamzagic
Návštěv: 303 169
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 69 % (571 hlasů)Diskuse ke hřeFlash

Kobylí song
Návštěv: 263 355
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 92 % (1626 hlasů)Diskuse ke hřeFlash

Taneček na Valentina
Autor: K. HIRONAKA
Návštěv: 245 634
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 84 % (551 hlasů)Diskuse ke hřeFlash

Jak loví eskymáci
Autor: BenZep
Návštěv: 212 381
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 89 % (525 hlasů)Diskuse ke hřeFlash

Vyčaruj pivo
Autor: T-BONE
Návštěv: 211 366
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 80 % (529 hlasů)Diskuse ke hřeFlash

Nekuř
Návštěv: 208 227
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 90 % (918 hlasů)Diskuse ke hřeFlash

Žába v mixeru
Autor: The Joe Cartoon co.
Návštěv: 199 257
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 77 % (470 hlasů)Diskuse ke hřeFlash

Superman
Autor: enPOP
Návštěv: 190 553
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 76 % (331 hlasů)Diskuse ke hřeFlash

Zničit křečka
Návštěv: 156 290
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 44 % (487 hlasů)Diskuse ke hřeFlash

bojové hry

20. ledna 2007 v 12:16 | Katka-flopsa |  Hry
Super Deadmatch (bojové hry)
595.6KB
Ve hře Super Deadmatch můžete hrát buď za zlobivou dívku nebo za mazaného rošťáka. Cílem hry je "ukamenovat" protivníka různými předměty. Snažte se proto nastavit ideální úhel a sílu střely. Hru můžete hrát s kamarádem nebo proti počítači.
Action Man (bojové hry)
2.9MB
Vyzkoušejte si velmi povedenou online hru Action Man, která vás vtáhne do krutého prostředí nekompromisní války. Vaším cílem je likvidovat veškeré nepřátelské jednotky a vysvobozovat rukojmí, kteří vám mohou dát různé bonusy.
Zbojník pásovec (bojové hry)
1.1MB
S chrabrým hrdinou se vydáte bojovat proti zlu, které má snahu ovládnout a vypálit vaší rodnou zemi. S nasazením vlastního života se budete muset postavit rebelům na odpor. Postačí vám ke splnění úlohy meč, který máte stále u sebe, nebo si budete muset vypomoci střelnou zbraní?
Castle under Fire (bojové hry)
831.7KB
A máme pro vás další hru na téme bránění hradu. Tentokrát musíte bojovat proti zlým čarodějkám a ostatním démonům, kteří se budou snažit dobít vaši pevnost.
Snow Blitz (bojové hry)
1.1MB
Pokuste se přemoci vaše nepřátele ve sněhové válce. Pokud vás protivník několikrát zasáhne, hra končí. Můžete se schovat za sněhovou zátarasu a omezit tak šance protivníků na úspěšný zásah.
Pest Attack (bojové hry)
213.7KB
Přepadeni pavouky a krysami svádíte nelítostný souboj s touto havětí přímo ve vašem obýváku. Jak dlouho dokážete vzdorovat těmto nezvaným hostům?
The Black Knight (bojové hry)
1.1MB
Zahrajte si pohádkovou hru v roli chrabrého rytíře. Král vám přikázal vymámit z občanů dlužené peníze. Dokážete splnit svůj úkol?
Ant ken-do (bojové hry)
32.5KB
V této hře soupeříte na laně s dalším bojovníkem pomocí dlouhé bambusové tyče. Vyhrává ten, který shodí svého protivníka do vody.
Fort defender (bojové hry)
634.9KB
Bráníte si svojí pevnost před útoky nepřátelských jednotek. Mezi jednotlivými levely můžete nakupovat opevnění, najímat vojáky, opraváře apod.
Geek Fighter (bojové hry)
1.8MB
Klasická mlátička, kde se účastníte souboje jeden na jednoho. Kdo dříve padne, prohrává. Můžete si vyzkoušet také multiplayer.
2D knock-out (sportovní hry)
840.5KB
Vydrželi byste v boxerském ringu alespoň jedno kolo profesionálního zápasu? Můžete si to vyzkoušet v této dobré sportovní hře, která dokonale prověří váš postřeh. Snažte se umně vyhýbat soupeřovým úderům a potom sami zasaďte rozhodující ránu, která vašeho soka knokautuje.
Alien Hominid (bojové hry)
1.9MB
Zkuste se vžít do role mimozemšťana, jehož kosmická loď havaruje a nouzově přistane na naší planetě. Tento nebohý tvor ničemu nerozumí a nemá žádné zlé úmysly. O opaku jsou však přesvědčeni agenti FBI, kteří mu jdou nesmlouvavě po krku. Pomozte zklamanému mimozemskému mužíčkovi přežít!
Kangoo vs Kangoo (hry pro dva)
338.5KB
Kangoo vs. Kangoo je, jak už název hry napovídá, nelítostný souboj dvou vačnatců. Jedná se o hru pro dva hráče, takže si určitě se svým parťákem užijete při hraní s těmito legračními klokany spoustu legrace. Vyhrává ten, kterému se povede vytlačit svého protivníka z ringu.
Office Hunter (bojové hry)
701.7KB
Stane se vám občas, že nenávidíte svou práci natolik, že byste nejraději zničili celou kancelář, rozstříleli všechny kolegy a pak motorovou pilou naporcovali vašeho šéfa? Hra Office Hunter je pak ideální příležitostí. S pomocí motorové pily a pistole vám nebude nic překážkou!
Alien Clones (bojové hry)
292.2KB
Vyzkoušejte si ovládání bojového robota a pokuste se zneškodnit co nejvíce vašich protivníků. V každém kole vás čeká těžší obtížnost. Ve hře můžete použít více druhů zbraní

Závodní hry

20. ledna 2007 v 12:12 | Katka-flopsa |  Hry
Motor Bike (závodní hry)
346.3KB
Motor Bike je zajímavá verze závodní online hry, která se podobá populární Elastomanii. Vaším úkolem je projet v každém kole krkolomnou trať, aniž byste zranili jezdce na vaší motorce. Čím dále se dostanete, tím budou jednotlivé úrovně obtížnější.
Thump (závodní hry)
360.9KB
Thump je dvoudimenzionální závodní hra, ve které budete muset zajet určenou trať ve stanoveném časovém limitu. Před každým kolem si můžete zvolit obtížnost hard nebo easy. Budete schopny dohrát hru až do konce?
4x4 Rally (závodní hry)
2MB
V této závodní hře si budete moci mimo jiné vyzkoušet i školu smyků. Hned první závod se totiž odehrává na velmi kluzkém povrchu. Jak dlouho budete muset trénovat než se vám podaří porazit všechny vaše soupeře?
Hyper Jet Racing (závodní hry)
504.7KB
Hyper Jet Racing je netradiční závod vznášedel na virtuální trati. Poražte své soupeře a postupte tak do dalšího kola. V dalších kolech na vás čekají náročnější tratě.
Turbo Spirit (závodní hry)
1.8MB
Po delší době vám přinášíme hru ze závodnického prostředí. Turbo Spirit je motoristická hra velmi rychlých jednostopých vozidel. Dokážete úřidit silné motorky a porazit všechny vaše soupeře nebo upadnete s hanbou do průměru?
Drivers education (závodní hry)
659.5KB
Drivers Ed je povedená simulace, která vám pomůže připravit se na závěrečné zkoušky v autoškole. Naučte se správně zatáčet, projíždět křižovatky a parkovat.
Wheelers (závodní hry)
633.8KB
Nenechte si ujít dobře hratelné závody silničních motocyklů. Když dojedete do cíle jako první, odemknou se vám další tratě. Rovněž nesmíte opomenout doplňovat palivo.
Risky Whisky (3D hry)
1.1MB
Dovést bednu s lahvemi Whiskey je velice nelehký úkol, zvláště pokud je náklad umístěn na korbě pickupu a jedete po krkolomné cestě. Zkuste dopravit lahve do cíle co nejdříve a bez nehod.
Skidoo TT (závodní hry)
323.7KB
Závodíte na sněžných skútrech. Snažte se zajet tratě v rekordních časech. Každá dráha se jede na několik kol a obsahuje řadu překážek.
BMW (závodní hry)
525.1KB
Ženete se po silnici zběsilou rychlostí v černém BMW 735 z roku 1999 z filmu Kurýr. Snažte se vyhnout všem nástrahám, které na vás nalíčila téměř bezmocná policie. Hra má výbornou grafiku a skvělý hudební doprovod, při kterém vám to skutečně pofrčí o sto šest!
Speed Racing 3D (3D hry)
1.6MB
Zajeďte se rozsáhlý okruh v závodním autě proti řadě protivníků. Zvládnete celou trať na plný plyn? Při prudkém zatáčení se však můžete dostat do smyku.

Hry-Srandičky :-D

20. ledna 2007 v 12:06 | Katka-flopsa |  Hry
Hit Crazy Frog (srandičky)
266.7KB
Není tomu tak dávno, kdy začal bláznivý žabák útočit na přední místa evropských hitparád se svým hitem. Pokud vám však jeho hudba už leze na nervy, můžete se pohodlně odreagovat následující hrou.
Zákony schválnosti (srandičky)
1.1MB
V této legrační hře máte kouzelnou moc tropit jendomu panáčkovi všelijaké naschvály. Najděte jenom správný předmět a místo, kde jej využít a čeká na vás zajímavá podívaná. Ne aby vás ale napadlo zkoušet podobné praktiky ve skutečnosti :)
Zákony schválnosti 2 (srandičky)
1.5MB
Speciální vánoční verzí oblíbené hry Zákony schválnosti bychom Vám všem chtěli popřát krásne prožití vánočních svátků a spoustu dárků pod stromečkem. Princip hry je stejný, jako u prvního dílu.
Liebefrosch (srandičky)
301.1KB
Pro chvíle odpočinku si můžete pustit oddechovou animaci, ve které vám zazpívá malá zelená žabka uklidňující píseň. Pro pobavení můžete animaci poslat i svým přátelům ;) Stačí, když v detailu animace kliknete na tlačítko "poslat" a vyplníte příslušný e-mail.
Vzpoura počítače (srandičky)
4MB
Vzpoura počítače je bravurně zpracována animace, ve které si nebohý animátor nešťastně vytvoří postavičku z démonické říše počítačového zla. Vychutnejte si krátký příběh a doufejte, že váš počítač podobný osud nikdy nepotká :) Uhodnete, zda-li bude mít animace dobrý konec nebo skončí katastrofou?
Golden Gate Drop (srandičky)
883.5KB
Hrstka dělníků, kteří opravují slavný most Golden Gate ve městě San Francisco, se rozhodla, že si dlouhé chvíle v práci zpříjemní škodolibou zábavou - házením balónků s vodou z vrcholu mostové konstrukce na pozemní pohyblivé cíle :) Pozor, ať nezasáhnete četnický vůz či nebohou stařenku!
Voodoo (srandičky)
614.3KB
Potřebujete se odreagovat? Naštval vás někdo z vašeho okolí? Pak si neváhejte ve hře Voodoo sestavit jeho podobiznu a dát mu pořádně za vyučenou. Při troše štěstí sestavíte i známé osobnosti.
Destroy Your PC (srandičky)
638.5KB
Pokud vás neposlouchá počítač, můžete se zde pohodlně odreagovat, aniž byste napáchali škody na majetku :) Po dokončení této jednoduché hry se vám určitě uleví.
Rats On Cocaine 5 (srandičky)
2.1MB
Poslední pátý díl ze série Rats on Cocaine je vyvrcholením celého příběhu o dvou krysách, které spolu trávily spoustu času nejen v laboratořích pokusného střediska.
Itchy a Scratchy (srandičky)
661.2KB
Podívejte se na brutální snímek dvou populárních kreslených postaviček Itchyho a Scratchyho. Tentokrát uvidíte, jaké zákeřné nástrahy se dají nalíčit v obyčejném lese.
Rats On Cocaine 4 (srandičky)
1.7MB
Čtvrtá epizoda populárního cartoonu má podnázev Bludiště. Podívejte se na tuto animaci a uvědomíte si, jak brutální mohou být pokusy na zvířatech.
Rats On Cocaine 3 (srandičky)
1.8MB
Třetí z celkem pěti epizod animovného seriálu o krysách, u kterého se určitě zasmějete, vás spolehlivě přesvědčí, že s drogami není nikdy dobré začínat.
Rats On Cocaine 2 (srandičky)
1.4MB
Ve druhém dílu brutálních animací o pokusných krysách s podnázvem Paranoid uvidíte bující rivalitu mezi těmito tvory. Nedoporučujeme sledovat animaci před spaním.
Rats On Cocaine (srandičky)
1.5MB
Jak název napovídá, v tomto zajímavém animovaném videu uvidíte každodenní starosti pokusných krys závislých na kokainu :-)
Crazy Frog (srandičky)
8MB
Crazy Frog je v poslední době velmi oblíbená animovaná postavička. Podívejte se na videoklip, ve kterém hraje tento žabák hlavní roli.
Drink Drink Drink (srandičky)
385.9KB
Na toaletě popíjíte alkoholický nápoj a následně se snažíte nenačůrat mimo mísu :D Čím více pijete, tím je úloha obtížnější.
Big red roos boxing (srandičky)
242.4KB
Nyní vás čeká zábavná hra Big Red Roos Boxing. Vaším úkolem je absolvovat čtyři boxerská kola v ringu. Bojujete za legračního klokana, který se v každém kole utká s neméně legračním protivníkem z říše zvířat. Prokažte svou zdatnost a všem zvířátkům to pořádně nandejte!

Nejlepší online hry

20. ledna 2007 v 11:57 | Katka-flopsa |  Hry
Dad n Me (brutální hry)
2.6MB
V roli maskovaného démona si budete vylívat vztek na malých bezmocných a nevinných dětech z ulice. Dávejte si však pozor, někteří z nich na vás mohou zákeřně a brutálně zaútočit. Ovládnete svojí sílou městskou čvtrť nebo vás děti dostanou a zůstanete svému okolí pro smích?
IQ Marathon 2 (logické hry)
345.4KB
Druhé pokračování logické hry IQ Marathon se svým obsahem od prvního dílu takřka neliší. Kromě vánoční atmosféry, do které je hra laděna, se ale můžete těšit i na spoustu nových herních kol, ve kterých narazíte i na nové herní funkce a
Anatomie (strategie)
1.4MB
Vyzkoušejte si na vlastní kůži roli chirurga, který má provést operaci kolene. Dokážete se správně zorientovat v anatomii lidského těla a provést operaci správně? Kromě znalostí z medicíny si můžete procvičit rovněž svoji angličtinu. Pakliže jste slabší povahy, raději hru nezkoušejte.
Strašidelný dům (oddechové)
1.3MB
Najdete-li v sobě špetku odvahy, určitě se vám zalíbí hra Strašidelný dům, která se odehrává v makabrózním prostředí, plném tajuplných zákoutí a nebezpečných bytostí. Dostanete svého hrdinou až do samého konce nebo se pro vás stane některá z nebezpečných pasáží osudnou?
The Waitress (strategie)
939KB
Vykonávat zaměstnání servírky je velmi náročné a přesvědčit se o tom můžete ve hře The Waitress. Za úkol budete mít obsloužit co nejvíce hostů ve vaší restauraci. Jakmile budou 3 hosté nespokojeni a reatauraci opustí, vaše kariéra skončí.
Doba ledová 2 (postřehové)
474KB
Vyzkoušejte si postřehovou hru motivovanou oblíbeným filmem Doba ledová 2. V několika kolech budete mít za úkol vyprostit hlavní hrdiny za zajetí barevných ledových kostek. Podaří se vám vysvobodit úplně všechny?
Fish Money (strategie)
915.3KB
Fish Money je zábavná strategie pro jednoho hráče, který má za úkol pochytat v omezeném časovém limitu co nejvíce zpeněžitelných předmětů. Pro postup do dalšího kola vždy musíte překonat předem určenou bodovou hranici.
Operation Rail (postřehové)
1.5MB
V pohádkové hře Operation Rail si vyzkušíte nebezpečnou jízdu na horské dráze. Vaším úkolem bude vysvobodit co nejvíce unesených dětí. Pokud vám hra nejde spustit, klikněte na ikonku Shockwave (odkaz v levém dolním rohu hl. stránky) a instalujte Shocwkave player.
Deadly Dwarves (brutální hry)
557KB
Ve hře Deadly Dwarves se ocitnete pod zarputilým útokem agresivních skřítků. Budou se vás snažit zneškodnit pomocí výbušnin nebo házením ostrých nožů. Ve hře se řiďte heslem, že nejlepší obranou je útok!

Hra-Mahjong

20. ledna 2007 v 11:54 | Katka-flopsa |  Hry
Mahjong (logické hry)
80.7KB
Mahjong je logická hra s velmi dlouhou tradicí. Vaší úlohou bude odstranit z herního pole všechny kameny. Odstranit lze vždy dvojici kamenů se stejnými symboly. Jednotlivé kameny však nesmí být zablokovány. Hráči, kteří hru dokončí pod 5 minut, se stanou právoplatnými Guru Mahjongu :)

Moje hry

19. ledna 2007 v 15:48 | Katka-flopsa |  Hry
DomůNejhranější hryNovinkyNejoblíbenější hryKniha hostůStatistika návštěvnostiPro WebMastry ...
Hlavní menu:
Titulní stránka
Novinky
Moje NEJ!
Nejhranější hry
Nejoblíbenější hry
Podle obtížnosti
Kniha hostů
Online herna
Hry na mobil
Kategorie her:
Z naší dílny
Akční
Sportovní
Logické
Plošinovky
Klasické
Srandičky
Více hráčů
Pro nejmenší
19. 01. 2007
Celkem: 899 her
Váš prohlížeč nepodporuje tuto funkci!
Novinky na e-mail:
Váš prohlížeč nepodporuje tuto funkci!
Naše ikonka
Přidejte naši ikonku na váš web...
Návštěvnost
Celkem158 938 973
Dnes148 523
Hosté
Celkem3 489 911
Dnes15 715
WebMaster
mojehry@mojehry.cz
172001157

//<![CDATA[ //]]>
Nastavit jako výchozí stránku.Přidat mezi oblíbené.Pošli stránku příteli.
Moje nejoblíbenější
Submachine
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 78 % (76 hlasů)Obtížnost: 38 % (76 hlasů)Diskuse ke hřeFlash
Další z řady zapeklitých adventur, tentokrát jste v podzemí, odkud se musíte odstat pomocí složitého přístroje.

Návštěv: 21 951 (od: 13.10.2005)
Hry z naší dílny
Ponorka
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 68 % (248 hlasů)Obtížnost: 23 % (248 hlasů)Nejlepší výsledkyDiskuse ke hřeFlash
Remake slavné osmibitové hry o letadýlku, které bombardovalo město. Nyní likvidujete nebezpečný odpad na dně moře.

Autor: Granim
Návštěv: 118 034 (od: 15.2.2003)
Velikost: 0 B
Staňte se sponzorem této hry
Novinky
Pre Historic
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 44 % (99 hlasů)Obtížnost: 26 % (99 hlasů)Diskuse ke hřeFlash
Další z řady nekonečných plošinovek.

Návštěv: 53 480 (od: 31.5.2006)
Nejhranější hry
FFX Runner
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 79 % (576 hlasů)Obtížnost: 24 % (576 hlasů)Diskuse ke hřeShockwave
Ujíždějte v autě po směru šipek a nenechte se zničit nepřítelem.

Autor: Officine Pixel
Návštěv: 475 536 (od: 23.2.2005)
Keksíkovo dobrodružství1 020 676
Tygr 1732 701
Oblékání panenky607 826
Shanghai dynasty601 450
Kick off538 254
MiniGolf531 468
Crypt Raider516 057
Garfield510 609
FFX Runner474 683
Mah Jongg469 935
Nejoblíbenější hry
Samorost
Zobraz podrobnostiHrátOblíbenost: 91 % (439 hlasů)Obtížnost: 17 % (439 hlasů)Diskuse ke hřeFlash
Zabraňte srážce vesmírných těles. Velice pěkně udělaná adventura.

Autor: Amanita design
Návštěv: 84 244 (od: 20.6.2004)
Šachy98,42 %
Kobylí song91,73 %
Zuma DeLuxe91,62 %
New Metal Slug91,26 %
Garfield 291,16 %
Garfield90,96 %
Samorost90,66 %
Shanghai dynasty90,49 %
Kikugi90,48 %
Samorost 290,36 %

Flashhry

19. ledna 2007 v 15:39 | Katka-flopsa |  Hry

Nejnovější hry | nejnovější

Jednoduchá vesmírná střílečka pro milovníky retro stylu. Minimálně 2 typy bonusů a mraky nepřátel! :-)
Retro Mania Ničte nepřátelská auta, postavte se mafii, vyhazujte do vduchu policajty, plňte úkoly a získávejte body za mrtvé nepřátele... Streets of Valhalla Střílení kačenek ve stylu moorhunu Duck hunter Proběhněte se jako Pac-man bílým domem! Bonus za každého sežraného presidenta! Pacman white house Sřílečka na odreagování.. Taková blbinka ale celkem zábavná - není co dodat. Super soldier Akční řežba. Red Baron se po požití halucinogeních hub ocitne ve světě plném podivných přízraků... Zbytek je jasný - povídat si s nimi nebudete. Red Baron Akční střílečka ve které se v roli mimozemšťana stroskotaného na zemi musíte prostřílet hordami agentů FBI Alien Hominid V této hře máte v roli santy za úkol pochytat co nejvíce dárků - na které nedosáhnete, doskočíte... Santas gift jump

Doporučené hry | doporučené

Co tak si osedlat párek a závodit s ním na jídelním stole? Proč ne, tato hra vše nabízí sevírované v pěkné grafice.
Banger Racing Letíte s Ravenem nahoru podél mrakodrapu a rozbíjíte všechny věci po cestě pomocí padajících kamenů, které si chytnete. Za rozbití každého předmětu jsou nějaké body. Raven Zachraňte svou domovskou zemi, před okupací nepřátel - na zemi i ve vzduchu. Vypuďte je z jejich základny, jde vám přece o životy vašich spoluobčanů. Žádné zbytečné váhání a rychle do toho! Emily Grace Pěkná skákačka na způsob legendárního prehistoriku, která však prošla nezbytnou modernizací. Deep Creatures Další verze nezapomenutelného hada – snake. Nyní tu nejsou jen stěny, na co si musíte dávat pozor, ale i překážky stojící v cestě. Snake Hund Zahrajte si pexeso s 6x5 kartami... Pexeso Spojte jednotlivé díly trubky tak, aby jimi kulička propadla až do připravené bedny. Hra je jednoduchá na ovládání a je ve 3D! PipeDown Vyzkoušejte si trefit jablíčko z hlavy za pomoci čtyř zbraní. Beer And Weapons

Nejlepší hry | nejlepší

Ničte nepřátelská auta, postavte se mafii, vyhazujte do vduchu policajty, plňte úkoly a získávejte body za mrtvé nepřátele...
Streets of Valhalla Vaším úkolem v této zajímavé hře je Uncross the Lines Zpívají koně, každý kůň má svůj jedinečný hlas... Singing Horses Jste synem velkého bojovníka a snažíte se pomstít otcovu smrt. Střelte nepřítele dříve, než on trefí vás. Jste dva lučišťníci, stojící proti sobě a snažíte se navzájem trefit. Hru je možné hrát ve dvou, nebo proti počítači. Bowman Reklamní Mini-Golf pivovaru Widmer. Zábavný a dobře provedený, se solidním počtem jamek. Od lehkých až po těžší. Beer Golf V podstatě je to nohejbal, ale hraje se pouze hlavou. Takže je to asi hlavobal. Moc pěkně zpracovaný a propracovaný. Vyzkušejte si, jaké je to lovit ryby v mořských hlubinách!

Náhodné hry | náhodné

Procvičte si svou paměť. Vaším úkolem je pomačkat tlačítka/světýlka ve stejném pořadí, jak je pomačkal počítač před vámi. Každé kolo se přidá další tlačítko.
Drifter Decoder Klasický Bomberman. Pokládání min pod zadek soupeři. Můžete hrás s kamarádem nebo proti počítači. Bomberman Adventura, opravdová, nefalšovaná flashová adventura. Těch je opravu málo a teď tu jednu máme. Užíjte si ji. Swedish Saveloy Obyčejný starý dobrý minigolf. Cílem je, dostat míček na co nejméně úderů do jamky. Mini-putt Zápas dvou plyšových, zvířecích Santa Klausů. Na jedné straně vy, na druhé počítač. Tai chi Teddy Poskládejte si svého zvířecího miláčka! 2 krásní psy a kočka. Pet Puzzle Velmi dobře jak po grafické, tak po hratelné stránce, udělaná bojovka. Hrajete za malého ninju, který se však se svým mečem umí ohánět více než dobře 3 foot Ninja 2 Pěkná akční animace. Zajímavé akce, zbraně, roboti a spousty krve. Bunnykill 3

Nejhranější hry | nejhranější

Obsluhujete stánek se zmrzlinou. Zkuste si jaké to je, když na Vás mluví 3 lidé najednou ...
The Apprentice DQ Prolezte si do posledního koutu dům světoznámé kreslené rodiny Simpsonů. Dům Simpsonů Jestli znáte hru Elasto Mania tak Adrenaline Challenge je zhruba na stejným principu. Pro úspešné dokončení levelu musíte posbírat všechny předměty. Adrenaline Challenge Skvělá a chytlavá motokrosová hra, u které se určitě nudit nebudete. Než hru úspěšně dokončíte, budete mít za sebou spousty zdolaných překážek. Dirt Bike V tomto horkém počasí určitě neuškodí když se trochu zchladíme, třeba jen virtuálně. Skvělý motokrosový simulátor Bike Mania se dočkal dalšího pokračování, ve kterém se tentokrát dostanete do prostředí plné ledu a sněhu. Hodně štěstí. Bike Mania On Ice Vaším úkolem v této zajímavé hře je Uncross the Lines Klasická skákačka se starým známým hrdinou, nabízející pořád slušnou porci zábavy. Mario Adventure Jste synem velkého bojovníka a snažíte se pomstít otcovu smrt. Sinjid: Shadow of the Warriorjaké je vaše Francouzké,zápasnické,exotické,Brazilské,odborné,Hawajské a elfské jméno?

17. ledna 2007 v 18:24 | Katka-flopsa
Své francouzské jméno si zjistíte ZDE
Vaše zápasnické jméno si zjistitíte ZDE
Své exotické taneční jméno si zjistíte ZDE
Své sexy brazilské jméno si zjistíte ZDE
Odborné jméno si zjisti ZDE
Svoje Hawaiské jméno si zjisti
ZDE
Svoje Elfské jméno zjistíte ZDE

Jaké zvíře jste byli v minulém životě

17. ledna 2007 v 18:18 | Katka-flopsa |  Jaké zvíře jste byli v minulém životě
Jaké zvíře jste byli v minulém životě si zjistíte ZDE

Jaké je vaše Mexické jméno

17. ledna 2007 v 18:15 | Katka-flopsa |  Jaké je vaše jméno v Mexiku
Své mexické jméno si můžete zjistit ZDE

Jaké je vaše Italské jméno

17. ledna 2007 v 18:11 | Katka-flopsa |  Jaké je vaše jméno v Italštině
Své italské jméno si zjistíte ZDE

Jaké je vaše jméno z roku 1920

17. ledna 2007 v 18:09 | Katka-flopsa |  Jaké je tvvaše jméno z roku 1920
Své jméno z roku 1920 so zjistíte ZDE

Videa-Happy tree friends

6. ledna 2007 v 19:24 | Katka-flopsa