Pověst o Bivojovi

28. ledna 2007 v 11:30 | Katka-flopsa |  Pověsti
O Bivojovi

Dílo od nejznámějšího představitele české historické beletrie, spolutvůrce národního povědomí o našich dějinách, Aloise Jiráska, který se narodil 23. srpna 1851 v Hronově jako syn tkalce (později pekaře) a zemřel 12. března 1930 v Praze. Tento významný historický romanopisec, povídkář a zakladatel realistického románu nejprve studoval na německém gymnáziu v Broumově a později na vyšším českém gymnáziu v Hradci Králové. Původně se chtěl stát malířem, ale kvůli existenčním důvodům vystudoval na Filozofické fakultě v Praze historii a později působil jako středoškolský profesor v Litomyšli. Přátelství s Mikolášem Alešem jej ovlivnilo na celý život a Mikoláš Aleš i ilustroval např. Staré pověsti české. Životem i dílem lze Jiráska přirovnat k polskému spisovateli Henryku Sienkiewiczovi, jehož dílo rovněž mapuje minulost.
Stejně tak právě kniha Staré pověsti české měla v národu vyvolat hrdost na svůj původ a přiblížit alespoň vzdáleně dávnou českou historii. Prvních 6 pověstí téměř zlidovělo a znalost jejich obsahu rozhodně patří mezi všeobecné vzdělání Čechů. Každý zná odvážného a rozhodného praotce Čecha, jenž se v pověsti O Čechovi neváhá vydat na cestu za novým domovem, kterým se jemu i jeho lidu stane okolí hory Říp i hora samotná.
Každý zná moudrého vládce Kroka i jeho tři krásné dcery, kteří jsou hlavními postavami pověsti O Krokovi a jeho dcerách - o Kazi, jež sídlila na Kazíně a znala kouzelnou moc bylin i zaříkávání, o Tetě, jež sídlila na Tetíně a učila lid klanět se bohům, a konečně o nejmladší avšak nejkrásnější a nejmoudřejší dceři Libuši, která ovládala um věštění a předpověděla slávu Prahy.
Každý si pod jménem Bivoj představí udatného siláka, jenž v pověsti O Bivoji skolil divokého kance ničícího úrodu a získal si tak srdce Kazi.
A konečně každý určitě ví, že když v pověsti O Libuši Libuše rozhodla jeden ze sporů v neprospěch staršího z obou údajně poškozených a ten prohlásil slavný výrok: "Hanba mužům, kterým žena vládne!", klidně oznámila, že si ráda vezme muže, jehož podle její předpovědi naleznou, kterého pak v pověsti O Přemyslovi poslové skutečně nalezli a který podle předpovědi oral. V této pověsti je mnoho odhalených metafor - např. dvě ze tří lískových větviček, které Přemysl zabodl do země, uschly, což znamenalo, že v Čechách bude vždy panovat jen jeden vládce. Za další metaforu lze určitě označit i situaci, kdy Přemysl pozval posly na svačinu k železnému stolu, aby měl v budoucnu jeho rod vždy v rukou železnou moc, nebo to, že si s sebou Přemysl vzal do nového přepychového domova i své lýkové střevíce s kabelou, aby on ani jeho potomci nikdy nezapomněli na svůj původ a neutlačovali lid.
Poslední rozhodně notoricky známou pověstí je Dívčí válka, v níž se po smrti Libuše ženy vzbouří proti mužům a v čele s Vlastou s nimi vedou válku. Tato pověst je někdy rozdělena na dvě části, z nichž ta druhá se jmenuje Ctirad a Šárka a v níž je popsána křivá dívčí lest. Krásná Šárka je v lese přivázána u stromu jako lákadlo na Ctirada, který bohužel neodolá, čímž si zaviní následnou smrt. Na smluvený signál, který Šárka vydá z lesního rohu, totiž zpoza křoví vyjedou na koních ženy a skupinu mužů rozpráší.
Další pověsti možná nejsou tak zažité, avšak některé postavy jako například Horymír a jeho kůň Šemík z pověsti O Křesomyslu a Horymírovi nebo statečný král Bruncvík z pověsti O Bruncvíkovi se v podvědomí Čechů určitě uchovávají.
Většina z postav je velmi statečná, nebojácná, hrdinská, udatná a celkově má mnoho klasických vlastností hrdinů. Mě právě z tohoto důvodu oslovila pověst O Jánošíkovi. Pro Jánošíka jednoho dne pošlou do školy, aby přišel domů, protože mu umírá matka. Jánošík se společně s otcem s matkou loučí, když přijde posel z panského dvora a odvolává je pryč od matky. Oba muži odmítnou a doufají, že se jim od panstva dostane pochopení, ale panstvo je nelítostné a nakáže jim oběma nasázet 100 ran. Otec Jánošíka bolest nevydrží a zemře. Když chorá matka uvidí tělo nebožtíka a zubožené tělo svého syna, žalem zemře také. Líbí se mi, že ačkoli Jánošík ztratil rodinu, tak se nezachová jako slaboch, nezhroutí se a po svém uzdravení se vydává do hor. Tam se setká s vílou, která mu daruje kouzelný opasek. Díky němu je Jánošík neporazitelný a mstí se za všechno utrpení chudých, za všechna příkoří, která kdy bohatí jemu, jeho rodině ale i jiným způsobili, odvážně bojuje proti panstvu, zkrátka bohatým bere a chudým dává. Sympatizuji s ním, protože nevyužil své nepřemožitelnosti ve svůj osobní prospěch a konal dobro pro všechny, kteří to potřebovali. Díky němu vrchnost začala s poddanými jednat slušněji, protože se obávala jeho pomsty. Bohužel ho zradil jeden známý rychtář, pozval ho do chalupy, kde už čekalo vojsko, opasek mu odňali a zamkli za sedmero dveřmi. Jánošík byl odsouzen ke smrti oběšením, ale i když ho vedli k popravě, šel hrdě s hlavou vzpřímenou a zachoval si svou čest i důstojnost. Díky němu lidé věřili ve spásu i po jeho smrti a díky němu v sobě měli naději.
I z této pověsti stejně tak jako z většiny ostatních přímo číší hrdinství, vlastenectví, hrdost na svůj lid, touha za něj bojovat a třeba i položit svůj život za spravedlnost. Přesně tato myšlenka byla v těžké době germánského tlaku velmi důležitou a nesporně pro český národ povzbuzující idejí, se kterou se v žilách rozproudila krev plná touhy po návratu českých zemí a jejich obyvatelstva na výsluní evropských dějin. Myslím si že hlavní úloha tohoto díla byla právě v tom ukázat Čechům jejich historické dědictví a připomenout jim, že by v Česku neměl být český jazyk utlačován. Navíc je celá kniha podložena údaji z jiných kronik jako např. Kosmovy, Dalimilovy nebo Hájkovy kroniky.
Osobně však obdivuji především tajný jazyk, kterým autor oslovuje leckterého čtenáře a líbí se mi i nejednotvárnost pověstí a jejich rozmanitost po dějové stránce. Náročný i nenáročný čtenář si podle mého mínění má v celé knize možnost najít takovou pověst, která by uspokojila právě jeho tužby, a v tom nacházím opravdovou všestrannost díla. Ačkoli tedy bylo původně určeno mládeži, a snad i proto je psáno vytříbeným jazykem a až pohádkovou prózou, dnes po knize sáhnou i mnozí dospělí, protože většina čtenářů nachází toto dílo i po několika přečteních stále jazykově i dějově pestrým.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Nuffff Nuffff | 6. března 2008 v 15:43 | Reagovat

Než i ruka silného hrdiny se třásla zemdlena tíhou. Čestmír již křičel na vojíny, aby mu podali jiný štít. Již chtěl svůj odhodit, vtom zabodl se těžký oštěp do jeho těla, a vůdce vraz na zemi klesl se štítem na rameni, se zbraní v ruce, plný šípů a kopí vražedných uprostřed ukrutné seče.

Stalo se, jak před bitvou řekl. Jeho hlava padla, ale vojíni jeho, zuřiví tou ztrátou, hnali se divočeji vpřed a bili, nikoho neživili, až potřeli Lučany do jednoho. Dravé ptactvo se rozlétlo, zuřiví psi pobiti nebo se rozběhli, ale z Lučanů zůstali na krvavém poli všichni, i vojvoda, až na Strabu, jak macecha v úvale věštila.

Zpupnost Lučanů zkrušena, jejich síla zničena. Pražané jásali, ale jásání tichlo, jak pohlédli na mrtvého vůdce. Nesli jej ve zbroji a štít jeho plný oštěpů, nesli jej na chlomek, kde chtěl být pochován. A tam, kde přílbu mu sňali a zbroj, hlasně zahořekovali, když poznali, že to udatný Čestmír a jak se obětoval.

I připravili hned hrob na chlumu pod starým dubem, a když tělo v noci po bitvě spálili a pochovali, nasypali na hrob velikou mohylu a celé pak vojsko učinilo tryznu svému padlému vůdci. Připravili medu mnoho, uvařili jej a potom sedli pít a pili na paměť. A přijel Neklaň z pražského hradu a poplakal nad hrobem Čestmírovým. Když tryznu udělali a popili, vstalo všecko vojsko a vytrhlo do pole dál do lučanské země.

V.

Na bystrém, nevzhledném koni uháněl Straba z krvavé bitvy. Hrot jeho oštěpu vlhký byl ještě krví, jak bodl hned na počátku boje prvního z Čechů, který naň vrazil. A dál se již Straba do boje nehnal. Uříznuv padlému uši, vsedl zas na koně, a nedbaje lomozu, křiku a troubení, ujížděl pryč, jak by ho příšery štvaly. Tak uháněl do večera; v noci pak sotvaže koni oddechu popřál, již chvátal zase dál, v chlumčanský kraj polem a ladami. Dědiny, sídla, vše míjel, aby nemusil říci, že utíká z boje. I minul den, minula druhá noc, a když bylo na úsvitě po té noci, dojel na znaveném koni sám znavený v samotu svého rodu.

Dědina v šeru ještě spala a tmavé ještě byly staré lípy, za nimiž prosvitoval bělavý pruh východu. Jak Straba vjížděl do dvorce, potkal ženy vycházející z jeho příbytku. Lekly se, když ho spatřily, a smutně pak řekly:

"V neblahou chvíli jsi přijel."

Skočil z koně a hnal se do jizby, šeré ještě ranním soumrakem. Na loži u okénka leželo cosi pod bílou plachtou, dle obrysů ztuhlé, mrtvé tělo. A okenice byla otevřena na volnou cestu duši. Sotvaže dokročil k loži, strhl Straba plachtu. V bledém pruhu denního úsvitu, jenž chvěl se otevřeným okénkem, spatřil zsinalou tvář mladé své ženy. Oči zavřeny, vlasy v pramenech rozpuštěny a na prsou - sedlá krev, hluboká rána!

Nevěřil svým zrakům, trnul; vtom macecha stanula za ním jako přízrak, v bílé rouše, nehnutě, šedýma očima přísně hledíc na mrtvou.

"Odhrň jí vlasy!" řekla zachmuřeně.

Shrnul husté, krásné vlasy mladé své ženy nad pravým spánkem, polekán hrozným tušením. Shrnul vlasy a zhlédl tam krvavou ránu. A již chvatně odhrnul vlasy nad levým spánkem. A zase tam pahejl, krvavá rána.

Němý úžasem, rozčilen, chvatně otvíral brašnu a dychtivě vyňal z ní uši se zakrvácenými náušnicemi. Byly to ženiny uši, to nyní poznal; tak zvěděl, že ona to byla, jež ho v boji napadla, že chtěla ho zabít, a že ji zabil on sám. I mihlo se mu, jaká byla před jeho odjezdem, jak večer si zpívala tu divnou píseň.

"Tys to věděla!" vzkřikl na macechu.

"Ale ty bys byl neuvěřil. Byls v jejím kouzlu. Byla Čechyně a měla k nám záští. Pojď, obětuj v ouvale bohům."

A Straba, poničiv, aby mrtvolu vynesli ven za dědinu, zamračen, jakoby v děsivém vidění, šel k šerému úvalu za macechou.

Zdroj: vesad, 07. 08. 2006

Možnosti: ,  

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:

Čtenářský deník - Blaničtí rytíři (Staré pověsti české)

- F. L. Věk (všechny díly), F. L. Věk (všechny díly) (2), F. L. Věk (všechny díly) (3)

- F. L. Věk - díl I., F. L. Věk - díl I. (2), F. L. Věk - díl I. (3)

- F. L. Věk - díl I., II.

- F. L. Věk - díl II., F. L. Věk - díl II. (2)

- F. L. Věk - díl III.

- F. L. Věk - díl IV.

- F. L. Věk - díl V.

- Filozofská historie, Filozofská historie (2), Filozofská historie (3), Filozofská historie (4), Filozofská historie (5), Filozofská historie (6), Filozofská historie (7), Filozofská historie (8), Filozofská historie (9), Filozofská historie (10)

- Lucerna, Lucerna (2), Lucerna (3)

- Na dvoře vévodském

- Poklad

- Proti všem, Proti všem (2)

- Psohlavci, Psohlavci (2)

- Skaláci, Skaláci (2), Skaláci (3)

- Staré pověsti české, Staré pověsti české (2), Staré pověsti české (3), Staré pověsti české (4), Staré pověsti české (5), Staré pověsti české (6), Staré pověsti české (7), Staré pověsti české (8), Staré pověsti české (9)

- Z Čech až na konec světa, Z Čech až na konec světa (2)

Čítanka - Bílá paní (Staré pověsti české)

- Blaničtí rytíři (Staré pověsti české)

- Boží soud (Staré pověsti české)

- Dívčí válka (Staré pověsti české)

- Durynk a Neklan (Staré pověsti české)

- F. L. Věk - díl II.

- Filozofská historie

- Kutnohorští havíři (Staré pověsti české)

- Libušina proroctví (Staré pověsti české)

- Lucká válka (Staré pověsti české)

- O králi Svatoplukovi (Staré pověsti české)

- O Libuši (Staré pověsti české)

- O Přemyslovi (Staré pověsti české)

- Temno

- Úvod (Staré pověsti české)

Životopisy - Alois Jirásek

2 Nuffff Nuffff | 6. března 2008 v 15:44 | Reagovat

O Bivojovi

Dílo od nejznámějšího představitele české historické beletrie, spolutvůrce národního povědomí o našich dějinách, Aloise Jiráska, který se narodil 23. srpna 1851 v Hronově jako syn tkalce (později pekaře) a zemřel 12. března 1930 v Praze. Tento významný historický romanopisec, povídkář a zakladatel realistického románu nejprve studoval na německém gymnáziu v Broumově a později na vyšším českém gymnáziu v Hradci Králové. Původně se chtěl stát malířem, ale kvůli existenčním důvodům vystudoval na Filozofické fakultě v Praze historii a později působil jako středoškolský profesor v Litomyšli. Přátelství s Mikolášem Alešem jej ovlivnilo na celý život a Mikoláš Aleš i ilustroval např. Staré pověsti české. Životem i dílem lze Jiráska přirovnat k polskému spisovateli Henryku Sienkiewiczovi, jehož dílo rovněž mapuje minulost.

Stejně tak právě kniha Staré pověsti české měla v národu vyvolat hrdost na svůj původ a přiblížit alespoň vzdáleně dávnou českou historii. Prvních 6 pověstí téměř zlidovělo a znalost jejich obsahu rozhodně patří mezi všeobecné vzdělání Čechů. Každý zná odvážného a rozhodného praotce Čecha, jenž se v pověsti O Čechovi neváhá vydat na cestu za novým domovem, kterým se jemu i jeho lidu stane okolí hory Říp i hora samotná.

Každý zná moudrého vládce Kroka i jeho tři krásné dcery, kteří jsou hlavními postavami pověsti O Krokovi a jeho dcerách - o Kazi, jež sídlila na Kazíně a znala kouzelnou moc bylin i zaříkávání, o Tetě, jež sídlila na Tetíně a učila lid klanět se bohům, a konečně o nejmladší avšak nejkrásnější a nejmoudřejší dceři Libuši, která ovládala um věštění a předpověděla slávu Prahy.

Každý si pod jménem Bivoj představí udatného siláka, jenž v pověsti O Bivoji skolil divokého kance ničícího úrodu a získal si tak srdce Kazi.

A konečně každý určitě ví, že když v pověsti O Libuši Libuše rozhodla jeden ze sporů v neprospěch staršího z obou údajně poškozených a ten prohlásil slavný výrok: "Hanba mužům, kterým žena vládne!", klidně oznámila, že si ráda vezme muže, jehož podle její předpovědi naleznou, kterého pak v pověsti O Přemyslovi poslové skutečně nalezli a který podle předpovědi oral. V této pověsti je mnoho odhalených metafor - např. dvě ze tří lískových větviček, které Přemysl zabodl do země, uschly, což znamenalo, že v Čechách bude vždy panovat jen jeden vládce. Za další metaforu lze určitě označit i situaci, kdy Přemysl pozval posly na svačinu k železnému stolu, aby měl v budoucnu jeho rod vždy v rukou železnou moc, nebo to, že si s sebou Přemysl vzal do nového přepychového domova i své lýkové střevíce s kabelou, aby on ani jeho potomci nikdy nezapomněli na svůj původ a neutlačovali lid.

Poslední rozhodně notoricky známou pověstí je Dívčí válka, v níž se po smrti Libuše ženy vzbouří proti mužům a v čele s Vlastou s nimi vedou válku. Tato pověst je někdy rozdělena na dvě části, z nichž ta druhá se jmenuje Ctirad a Šárka a v níž je popsána křivá dívčí lest. Krásná Šárka je v lese přivázána u stromu jako lákadlo na Ctirada, který bohužel neodolá, čímž si zaviní následnou smrt. Na smluvený signál, který Šárka vydá z lesního rohu, totiž zpoza křoví vyjedou na koních ženy a skupinu mužů rozpráší.

Další pověsti možná nejsou tak zažité, avšak některé postavy jako například Horymír a jeho kůň Šemík z pověsti O Křesomyslu a Horymírovi nebo statečný král Bruncvík z pověsti O Bruncvíkovi se v podvědomí Čechů určitě uchovávají.

Většina z postav je velmi statečná, nebojácná, hrdinská, udatná a celkově má mnoho klasických vlastností hrdinů. Mě právě z tohoto důvodu oslovila pověst O Jánošíkovi. Pro Jánošíka jednoho dne pošlou do školy, aby přišel domů, protože mu umírá matka. Jánošík se společně s otcem s matkou loučí, když přijde posel z panského dvora a odvolává je pryč od matky. Oba muži odmítnou a doufají, že se jim od panstva dostane pochopení, ale panstvo je nelítostné a nakáže jim oběma nasázet 100 ran. Otec Jánošíka bolest nevydrží a zemře. Když chorá matka uvidí tělo nebožtíka a zubožené tělo svého syna, žalem zemře také. Líbí se mi, že ačkoli Jánošík ztratil rodinu, tak se nezachová jako slaboch, nezhroutí se a po svém uzdravení se vydává do hor. Tam se setká s vílou, která mu daruje kouzelný opasek. Díky němu je Jánošík neporazitelný a mstí se za všechno utrpení chudých, za všechna příkoří, která kdy bohatí jemu, jeho rodině ale i jiným způsobili, odvážně bojuje proti panstvu, zkrátka bohatým bere a chudým dává. Sympatizuji s ním, protože nevyužil své nepřemožitelnosti ve svůj osobní prospěch a konal dobro pro všechny, kteří to potřebovali. Díky němu vrchnost začala s poddanými jednat slušněji, protože se obávala jeho pomsty. Bohužel ho zradil jeden známý rychtář, pozval ho do chalupy, kde už čekalo vojsko, opasek mu odňali a zamkli za sedmero dveřmi. Jánošík byl odsouzen ke smrti oběšením, ale i když ho vedli k popravě, šel hrdě s hlavou vzpřímenou a zachoval si svou čest i důstojnost. Díky němu lidé věřili ve spásu i po jeho smrti a díky němu v sobě měli naději.

I z této pověsti stejně tak jako z většiny ostatních přímo číší hrdinství, vlastenectví, hrdost na svůj lid, touha za něj bojovat a třeba i položit svůj život za spravedlnost. Přesně tato myšlenka byla v těžké době germánského tlaku velmi důležitou a nesporně pro český národ povzbuzující idejí, se kterou se v žilách rozproudila krev plná touhy po návratu českých zemí a jejich obyvatelstva na výsluní evropských dějin. Myslím si že hlavní úloha tohoto díla byla právě v tom ukázat Čechům jejich historické dědictví a připomenout jim, že by v Česku neměl být český jazyk utlačován. Navíc je celá kniha podložena údaji z jiných kronik jako např. Kosmovy, Dalimilovy nebo Hájkovy kroniky.

Osobně však obdivuji především tajný jazyk, kterým autor oslovuje leckterého čtenáře a líbí se mi i nejednotvárnost pověstí a jejich rozmanitost po dějové stránce. Náročný i nenáročný čtenář si podle mého mínění má v celé knize možnost najít takovou pověst, která by uspokojila právě jeho tužby, a v tom nacházím opravdovou všestrannost díla. Ačkoli tedy bylo původně určeno mládeži, a snad i proto je psáno vytříbeným jazykem a až pohádkovou prózou, dnes po knize sáhnou i mnozí dospělí, protože většina čtenářů nachází toto dílo i po několika přečteních stále jazykově i dějově pestrým

3 Nuffff Nuffff | 6. března 2008 v 15:44 | Reagovat

krasny

4 sentai sentai | 13. dubna 2008 v 21:41 | Reagovat

je to nej stranka kterou znám,a já jich znám hodně,a díky!!!hlplo mi to s domácim úkolem xDxDxDxDxDxDxD xD

5 Kajushka Kajushka | Web | 14. dubna 2008 v 16:58 | Reagovat

Cawik...je to dobrý a pomohla si mi s domáčákem xD xD

6 Kloklinka Kloklinka | Web | 20. května 2008 v 9:43 | Reagovat

O Bivojovi

Dílo od nejznámějšího představitele české historické beletrie, spolutvůrce národního povědomí o našich dějinách, Aloise Jiráska, který se narodil 23. srpna 1851 v Hronově jako syn tkalce (později pekaře) a zemřel 12. března 1930 v Praze. Tento významný historický romanopisec, povídkář a zakladatel realistického románu nejprve studoval na německém gymnáziu v Broumově a později na vyšším českém gymnáziu v Hradci Králové. Původně se chtěl stát malířem, ale kvůli existenčním důvodům vystudoval na Filozofické fakultě v Praze historii a později působil jako středoškolský profesor v Litomyšli. Přátelství s Mikolášem Alešem jej ovlivnilo na celý život a Mikoláš Aleš i ilustroval např. Staré pověsti české. Životem i dílem lze Jiráska přirovnat k polskému spisovateli Henryku Sienkiewiczovi, jehož dílo rovněž mapuje minulost.

Stejně tak právě kniha Staré pověsti české měla v národu vyvolat hrdost na svůj původ a přiblížit alespoň vzdáleně dávnou českou historii. Prvních 6 pověstí téměř zlidovělo a znalost jejich obsahu rozhodně patří mezi všeobecné vzdělání Čechů. Každý zná odvážného a rozhodného praotce Čecha, jenž se v pověsti O Čechovi neváhá vydat na cestu za novým domovem, kterým se jemu i jeho lidu stane okolí hory Říp i hora samotná.

Každý zná moudrého vládce Kroka i jeho tři krásné dcery, kteří jsou hlavními postavami pověsti O Krokovi a jeho dcerách - o Kazi, jež sídlila na Kazíně a znala kouzelnou moc bylin i zaříkávání, o Tetě, jež sídlila na Tetíně a učila lid klanět se bohům, a konečně o nejmladší avšak nejkrásnější a nejmoudřejší dceři Libuši, která ovládala um věštění a předpověděla slávu Prahy.

Každý si pod jménem Bivoj představí udatného siláka, jenž v pověsti O Bivoji skolil divokého kance ničícího úrodu a získal si tak srdce Kazi.

A konečně každý určitě ví, že když v pověsti O Libuši Libuše rozhodla jeden ze sporů v neprospěch staršího z obou údajně poškozených a ten prohlásil slavný výrok: "Hanba mužům, kterým žena vládne!", klidně oznámila, že si ráda vezme muže, jehož podle její předpovědi naleznou, kterého pak v pověsti O Přemyslovi poslové skutečně nalezli a který podle předpovědi oral. V této pověsti je mnoho odhalených metafor - např. dvě ze tří lískových větviček, které Přemysl zabodl do země, uschly, což znamenalo, že v Čechách bude vždy panovat jen jeden vládce. Za další metaforu lze určitě označit i situaci, kdy Přemysl pozval posly na svačinu k železnému stolu, aby měl v budoucnu jeho rod vždy v rukou železnou moc, nebo to, že si s sebou Přemysl vzal do nového přepychového domova i své lýkové střevíce s kabelou, aby on ani jeho potomci nikdy nezapomněli na svůj původ a neutlačovali lid.

Poslední rozhodně notoricky známou pověstí je Dívčí válka, v níž se po smrti Libuše ženy vzbouří proti mužům a v čele s Vlastou s nimi vedou válku. Tato pověst je někdy rozdělena na dvě části, z nichž ta druhá se jmenuje Ctirad a Šárka a v níž je popsána křivá dívčí lest. Krásná Šárka je v lese přivázána u stromu jako lákadlo na Ctirada, který bohužel neodolá, čímž si zaviní následnou smrt. Na smluvený signál, který Šárka vydá z lesního rohu, totiž zpoza křoví vyjedou na koních ženy a skupinu mužů rozpráší.

Další pověsti možná nejsou tak zažité, avšak některé postavy jako například Horymír a jeho kůň Šemík z pověsti O Křesomyslu a Horymírovi nebo statečný král Bruncvík z pověsti O Bruncvíkovi se v podvědomí Čechů určitě uchovávají.

Většina z postav je velmi statečná, nebojácná, hrdinská, udatná a celkově má mnoho klasických vlastností hrdinů. Mě právě z tohoto důvodu oslovila pověst O Jánošíkovi. Pro Jánošíka jednoho dne pošlou do školy, aby přišel domů, protože mu umírá matka. Jánošík se společně s otcem s matkou loučí, když přijde posel z panského dvora a odvolává je pryč od matky. Oba muži odmítnou a doufají, že se jim od panstva dostane pochopení, ale panstvo je nelítostné a nakáže jim oběma nasázet 100 ran. Otec Jánošíka bolest nevydrží a zemře. Když chorá matka uvidí tělo nebožtíka a zubožené tělo svého syna, žalem zemře také. Líbí se mi, že ačkoli Jánošík ztratil rodinu, tak se nezachová jako slaboch, nezhroutí se a po svém uzdravení se vydává do hor. Tam se setká s vílou, která mu daruje kouzelný opasek. Díky němu je Jánošík neporazitelný a mstí se za všechno utrpení chudých, za všechna příkoří, která kdy bohatí jemu, jeho rodině ale i jiným způsobili, odvážně bojuje proti panstvu, zkrátka bohatým bere a chudým dává. Sympatizuji s ním, protože nevyužil své nepřemožitelnosti ve svůj osobní prospěch a konal dobro pro všechny, kteří to potřebovali. Díky němu vrchnost začala s poddanými jednat slušněji, protože se obávala jeho pomsty. Bohužel ho zradil jeden známý rychtář, pozval ho do chalupy, kde už čekalo vojsko, opasek mu odňali a zamkli za sedmero dveřmi. Jánošík byl odsouzen ke smrti oběšením, ale i když ho vedli k popravě, šel hrdě s hlavou vzpřímenou a zachoval si svou čest i důstojnost. Díky němu lidé věřili ve spásu i po jeho smrti a díky němu v sobě měli naději.

I z této pověsti stejně tak jako z většiny ostatních přímo číší hrdinství, vlastenectví, hrdost na svůj lid, touha za něj bojovat a třeba i položit svůj život za spravedlnost. Přesně tato myšlenka byla v těžké době germánského tlaku velmi důležitou a nesporně pro český národ povzbuzující idejí, se kterou se v žilách rozproudila krev plná touhy po návratu českých zemí a jejich obyvatelstva na výsluní evropských dějin. Myslím si že hlavní úloha tohoto díla byla právě v tom ukázat Čechům jejich historické dědictví a připomenout jim, že by v Česku neměl být český jazyk utlačován. Navíc je celá kniha podložena údaji z jiných kronik jako např. Kosmovy, Dalimilovy nebo Hájkovy kroniky.

Osobně však obdivuji především tajný jazyk, kterým autor oslovuje leckterého čtenáře a líbí se mi i nejednotvárnost pověstí a jejich rozmanitost po dějové stránce. Náročný i nenáročný čtenář si podle mého mínění má v celé knize možnost najít takovou pověst, která by uspokojila právě jeho tužby, a v tom nacházím opravdovou všestrannost díla. Ačkoli tedy bylo původně určeno mládeži, a snad i proto je psáno vytříbeným jazykem a až pohádkovou prózou, dnes po knize sáhnou i mnozí dospělí, protože většina čtenářů nachází toto dílo i po několika přečteních stále jazykově i dějově pestrým.

7 kiu kiu | 22. května 2008 v 18:34 | Reagovat

moc hezký

8 smallprincess smallprincess | 28. srpna 2008 v 13:13 | Reagovat

klásný ale chtělo by to obsah já totiž hledám obsah

9 nufffff nufffff | 11. listopadu 2008 v 19:53 | Reagovat

Díky pomohla si my s referatem

10  Michaela Viktorová Michaela Viktorová | E-mail | 12. listopadu 2009 v 18:58 | Reagovat

Proč sem pletete jiné pověsti když dáte nadpis O Bivojovi?????????????

11 neni to hezky neni to hezky | 22. listopadu 2010 v 20:54 | Reagovat

no mne se to zda jako docela dobry slova a vety ale dal bych sem jeste rok vydani autora nakladatelstvi atddd......

12 nufffff2! nufffff2! | 22. listopadu 2010 v 20:56 | Reagovat

je to dobry ale souhlasim s tim neni to hezky !!!!

13 kjelvyn kjelvyn | 5. prosince 2010 v 14:49 | Reagovat

nuda

14 Smithe589 Smithe589 | E-mail | Web | 17. května 2014 v 22:54 | Reagovat

Fckin awesome things here. I am very glad to see your article. Thanks a lot and i'm looking forward to contact you. Will you please drop me a mail? eegaggeedkedkdke

15 Pharma880 Pharma880 | E-mail | Web | 18. května 2014 v 13:27 | Reagovat

Very nice site! <a href="http://yieapxo2.com/qoqsro/1.html">cheap goods</a>

16 Pharmf325 Pharmf325 | E-mail | Web | 18. května 2014 v 13:28 | Reagovat

Very nice site! cheap goods http://yieapxo2.com/qoqsro/4.html

17 Pharme287 Pharme287 | E-mail | Web | 18. května 2014 v 13:29 | Reagovat

Very nice site!

18 viagra viagra | E-mail | Web | 19. května 2014 v 19:18 | Reagovat

Hello!

19 Smithc240 Smithc240 | E-mail | Web | 26. června 2014 v 17:16 | Reagovat

Hey are using WordPress for your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated! ekedbeekgaagegfk

20 generic_viagra generic_viagra | E-mail | Web | 1. srpna 2014 v 2:52 | Reagovat

Hello, I desire to subscribe for this blog to obtain most recent updates, thus where can i do it please help.

21 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 5. srpna 2016 v 7:59 | Reagovat

Happy to become one of several customer for this wonder inspiring site  D.

22 thatch thatch | Web | 28. září 2016 v 2:35 | Reagovat

pujcka 8000 [:tired:]

23 JosephEleni JosephEleni | E-mail | Web | 2. února 2017 v 23:26 | Reagovat

состав титан геля для мужчин , титан гель купить в минске , титан гель купить в аптеке краснодара , где купить титан гель в казани , купить титан гель в кореновске , титан гель отзывы , титан гель купить в аптеке в москве , крем титан гель форум , титан гель в актау адрес , правда что поможет титан гель , можно ли купить титан гель в аптеке , титан гель отзывы titan gel , реальные отзывы о титан гель для мужчин , титан гель цена в москве , где в г риге купить гель титан , как пользоваться титан гелем для мужчин , купить titan gel гель для увеличения члена , курс лечения и дозировка титан гель  
------------------------------------------
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=uaRH46HqiHE>Крем для увеличения члена Титан Гель. Последняя партия Титан Геля... </a>
<a href=http://www.youtube.com/channel/UC5QI1mbQPJOdJ48oUt2PAxA>Крем Titan Gel. Получи этот... сказала Титан Гель </a>
<a href=http://www.youtube.com/playlist?list=PLfnnY9ea7joli8mJP81M0os-e15BWCNlG>Титан Гель для увеличения. Получи этот... сказала Titan Gel </a>
------------------------------------------
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/uaRH46HqiHE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>  
титан гель инструкция как правильно , крем титан гель для мужчин цена , титан гель отзывы покупателей , титан гель разоблачение , титан гель баженова , где заказать титан гель , титан гель купить в ростове , купить титан гель для мужчин в спб , где можно купить титан гель , титан гель купить в гомеле , титан гель для мужчин развод , фото членов после применения геля титан , титан гель заказать анонимно , титан гель купить в аптеке москве , купить титан гель в ростове , официальные представители титан геля в россии , титан гель для мужчин как пользоваться , как правильно наносить крем титан гель

24 Adriantew Adriantew | E-mail | Web | 3. února 2017 v 23:09 | Reagovat

Уникальное средство для похудения http://hudeem.gamesonlinefree.ru и БЕСПЛАТНЫЕ подарки и голоса ВКОНТАКТЕ http://minskygame.ru

25 AyLeower AyLeower | E-mail | Web | 6. února 2017 v 10:51 | Reagovat

this is the apropriate place to post my topic. So if it's a mistake then remove this article - Povest o Bivojovi | Katcin blog.

Are you a wannabe blogger? A seasoned pro migrating your blog to WordPress? Looking to do more cool stuff with your existing WordPress blog? Then this fun guide is for you! WordPress for Dummies is a veritable smorgasbord of WordPress information, ideas, tools, resources, and instruction on everything you need to create and maintain your dream blog. <a href=https://themeforest.net/item/luster-the-biggest-real-estate-wordpress-theme/9719682?ref=AyLeo>real estate portfolio wordpress theme </a>The book provides you with instructions for building a variety of websites, walking you through WordPress installation and setup, all the way through writing high-quality, serch engine optimized content. It covers media, mobile, plugins, themes, widgets, and more. Plus, it’s completely up-to-date to version 3.9, which is kind of a rarity for printed materials.  

The theme comes with lots of custom widgets, that will help you to build a really big and fantastic portal. Real estate wordpress theme with idx. You can use widgets as: Wordpress real estate websites, Advanced property search, Recent Agents, Recent Agencies, Recent Properties, Most commented blog posts and much more wordpress real estate themes free. You can select a header type for your site, the theme comes with a dark a light version for header wordpress real estate sites. <a href=https://themeforest.net/item/luster-the-biggest-real-estate-wordpress-theme/9719682?ref=AyLeo>wordpress theme url path </a>You can build a e-commerce/shop using the WooCommerce plugin without any problems, because the theme is WooCommerce ready wordpress real estate crm. And you can also create a multilingual portal, it is integrated and works perfect with WPML Multilingual Plugin wordpress real estate templates idx.  

Take a look - home quest real estate wordpress theme free download
<a href=https://themeforest.net/item/luster-the-biggest-real-estate-wordpress-theme/9719682?ref=AyLeo>real estate wordpress theme rtl</a>

26 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | 7. února 2017 v 2:18 | Reagovat

http://amprom.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1552870  дата выхода HD 1080 смотреть новинки кино полный фильм

27 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 7. února 2017 v 14:13 | Reagovat

Hello!

28 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | 8. února 2017 v 12:38 | Reagovat

http://new-tehno.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=89853  дата выхода смотреть на киного полный фильм

29 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | 8. února 2017 v 16:44 | Reagovat

http://www.elajclinic.com/component/k2/itemlist/user/10950  смотреть сериал 90

30 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | 8. února 2017 v 18:44 | Reagovat

http://www.cooparcobaleno.org/component/k2/itemlist/user/2706  двд рип  http://www.revoilvoulas.gr/component/k2/itemlist/user/54979

31 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | 9. února 2017 v 11:48 | Reagovat

http://www.greenacre.co.za/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=760043  лучшие кино смотреть онлайн бесплатно hd

32 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | 9. února 2017 v 13:30 | Reagovat

http://alians-tg.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2176095  дата выхода 2016 хорошем качестве

33 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | 9. února 2017 v 16:32 | Reagovat

http://areapostel.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=230103  смотреть сериал вечно

34 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | 9. února 2017 v 18:39 | Reagovat

http://music-talents.ru/user/davidickmr/  бесплатные онлайн сериал смотреть качество

35 Vadymcluro Vadymcluro | E-mail | Web | 9. února 2017 v 19:50 | Reagovat

https://auto-brand.com.ua/ - https://auto-brand.com.ua/

36 AbamWrict AbamWrict | E-mail | Web | 9. února 2017 v 20:39 | Reagovat

здраствуйте
я делаю ставки вместе с с экспертами и свободно зарабатываю в бк каждый день!
Заказываю вип ставки на сервисе аналитике <a href=http://futbol-bet.ru/otzyvy.html>Прогноз на матч ливерпуль суонси</a>
с этой командой я поднял уже более 100 тысяч рублей я очень благодарен проходимость на ставках 99% всем удачи и с новым годом! эта команда лучшие!

Сайт futbol-bet.ru создан Владимиром ?нязевым в октябре 2015 года.
Блог создан для распространения VIP прогнозов на футбол с высокой проходимостью 99%!

Уже давно не секрет, что хорошая ставки на вес золота.
Также, можно сказать и о системе ставок на спорт, как и сколько вы ставите.
Строить мнение на футбол и другие виды спорта может, каждый из людей. Но побеждать могут лишь еденицы!

Проект <a href=http://futbol-bet.ru/statistika-vip>Аналитика прогноз футбол</a>
Создан для людей, которые ставят ставки на спорт в букмекерской конторе!
Наш сервисе предлогает вам: VIP прогнозы на футбол с проходимостью 99% — это платные прогнозы.
Составление VIP прогнозов это основной вид деятельности сайта.
VIP прогнозов на футбол выдаются с целью продажи партнерам проекта для умножения денег в букмекерской конторе по предложенной нами системе ставок.
Для получения ставок напишите нам на почту или вконтакте С уважением Проект futbol-bet.ru  <a href=http://futbol-bet.ru/>Прогноз на матч манчестер юнайтед ливерпуль</a>

37 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | 9. února 2017 v 20:41 | Reagovat

http://www.awdplus.kz/component/k2/itemlist/user/219790  2016 полная версия полный фильм

38 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | 10. února 2017 v 5:27 | Reagovat

http://journalbelebey.ru/user/RobertBiott/  смотреть кино 2015 года в хорошем качестве

39 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | 10. února 2017 v 12:06 | Reagovat

http://mymocha.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9536  смотреть на бигсинема полный фильм

40 Maynardmow Maynardmow | E-mail | Web | 10. února 2017 v 15:02 | Reagovat

If you are an app developer and demand expressive marketing then this article is proper for you. We equip app downloads, app installs and app reviews so your app can retrieve the experience it deserves. We have helped thousands of customers to reach more users in the service of their mobile app. We pique your app official users, and then your app will reach the google play chart. This works for all expressive developers.

<a href=http://www.karatzas.be/success-stories/become-successful-in-mobile-apps-development>mobile marketing spend 2016 </a>

41 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | 10. února 2017 v 16:58 | Reagovat

http://pe-engrs.com/component/k2/itemlist/user/66045  2016 смотреть онлайн полный фильм

42 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | 10. února 2017 v 17:58 | Reagovat

http://kravchenko.kz/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=62785  дата выхода HD 720 2016 hd

43 HenryStymn HenryStymn | E-mail | 10. února 2017 v 20:21 | Reagovat

То, что надо!   <a href=http://megapodarit.ru>Show more!..</a>

44 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | 10. února 2017 v 20:50 | Reagovat

http://qbjrlm.com/home.php?mod=space&uid=19305  экипаж фильм 2016 смотреть онлайн

45 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | 10. února 2017 v 23:51 | Reagovat

http://www.prestigelightingsolutions.com/component/k2/itemlist/user/648144  смотреть сериал страна  http://j25.codextension.com/component/k2/itemlist/user/128493

46 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | 11. února 2017 v 0:47 | Reagovat

http://kgm-web.de/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=146040  бесплатные видео сериал смотреть бесплатно

47 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | 11. února 2017 v 4:37 | Reagovat

http://www.melodystudiorecording.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=146219  фильм 2016 фильм видео полный фильм

48 dddimasss dddimasss | E-mail | Web | 11. února 2017 v 14:47 | Reagovat

Привет вроде вы просили?
Доход от 5000руб. в день!
Я зарабатываю вот тут http://money.11-9-90.ru
После очень легкой регистрации обязательно пишите мне в скайп spora80
Все покажу подробно! (сами не разберетесь)
-----------------------------------------------------
Hi like you asked for?
Income from 100 $. in a day!
I earn here http://money.11-9-90.ru
After a very easy registration is required to write to me on Skype spora80
All show details! (Themselves not be dismantled)

49 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | 13. února 2017 v 3:11 | Reagovat

http://triad.kiev.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11413  В хорошем качестве camrip онлайн полный фильм

50 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | 13. února 2017 v 17:21 | Reagovat

http://4dmarketing.co.za/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=75230  В хорошем качестве 1080 полный фильм

51 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | 13. února 2017 v 19:35 | Reagovat

http://petropalayeshnadin.com/component/k2/itemlist/user/2083  бесплатные фильмы смотреть бесплатно в хорошем качестве

52 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | 14. února 2017 v 1:36 | Reagovat

http://www.con-ciencia.cl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=563514  смотреть дедпула мультфильм 2016 в хорошем

53 impotence impotence | E-mail | Web | 14. února 2017 v 7:16 | Reagovat

Hello!

54 ValentinKeple ValentinKeple | E-mail | 14. února 2017 v 8:46 | Reagovat

Notice! The contend for Valentine's direct open! The major prize of iphone 7 added, as in all probability as multifarious gifts and other prizes! All you inexorability is to annals here http://sex911.top/valentine/?s=289560 fully unabated a bottom develop of yourself and originate a whodunit involving how you determination desire soy mate. Learn more doubtlessly the vitality here http://sex911.top/valentine/?s=289560 after check-in. Get a move on up, the bouquet of prizes is pre-established! All 100 Iphone 7 perquisite

55 Martinpes Martinpes | E-mail | 15. února 2017 v 2:49 | Reagovat

Соседская старух <a href=http://vydyenm.aodxhb.ru/2017-02-09/86660.htm>порно лижит анус мужику</a> а лижет анус мужику. Соседский мужик стал захаживать к взрослой женщине все чаще. Он распробовал опытную женщину и теперь ...

56 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | 15. února 2017 v 10:48 | Reagovat

http://www.milolivos.com/component/k2/itemlist/user/429120  новые сериал смотреть онлайн  http://charterboat.ru/component/k2/itemlist/user/8346

57 Bermakle Bermakle | E-mail | 15. února 2017 v 15:08 | Reagovat

Владелец http://healbio.ru/ лох.

58 Billiegax Billiegax | E-mail | Web | 16. února 2017 v 6:19 | Reagovat

Luckily, for adult individuals acquiring either encounter-to-face or online classes, there are always a lot of wonderful online instruments to choose from. Keep reading for a couple favorites. Alongside excellent citation courses for APA and MLA citation types. Time management: All adult students should juggle a number of promises while chasing an education. Student Resources and Assets offers an excellent starting place having its Regular Regime Worksheet that allows individuals to schedule instances for researching along with other activities. Research Tools: Google Student is actually a searchable database of scholarly forms, a superb open-access resource RefDesk.com brings together a multitude of research sources from online dictionaries to media store Math help: Adult learners frequently experience problems with anxiety when experiencing math lessons, Professor Freedmanis Math Aid addresses math abilities and just how to cope with math anxiety too. Take a look at MindMeister and Learning Model- success as an adult novice involves understanding of learning designs. LDPride offers a clear debate of different learning styles along with a check to assist individuals uncover their own learning model.
http://financeclap.com/2017/01/23/how-to-provide-brilliant-customer-service-without-lifting-a-finger/
http://www.itechcode.com/2016/09/22/how-to-quickly-create-an-app-for-your-business/
http://www.hsledu.com/5-things-i-have-to-share-with-undergraduates.html

59 for for | E-mail | Web | 16. února 2017 v 21:52 | Reagovat

Hello!

60 DavidNup DavidNup | E-mail | 19. února 2017 v 23:46 | Reagovat

One particular the frequently asked questions upon the internet is about why does not YouTube offer the option get videos natively? YouTube Mp3 converter is one of the solutions which music enthusiasts could opt for. But coming back to at first the company question, the reason is as well as pretty straightforward. It gives rise to other copyright infringement and digital rights issues. Suffice end up being to say that we might not be able to download YouTube videos directly from the underlying business. In this regard, music fans could have to opt for a to ensure solution for downloading YouTube video tutorials.

However, you should pay virtually any compatible apps before are able to install it on your iPhone. Additionally, there are some apps that do not actually energy. This may give you stress and headaches. Plus, the format of the recording files from YouTube are most likely not supported from your iPhone. Needless to say, there is a better solution on how to <a href=http://mikmakcity.xyz/>הואדת שירים גלקסי</a> rrn your iPhone.

Greasemonkey is add-on of Firefox, unlike others, this is a small platform to become more precisely. This may only work when a script is installed. Shops use this add-on as a result of high customization it brings, and the scripts can be quite small while powerful. Many scripts could download videos from YouTube, just to a few: Download from YouTube, Download YouTube Videos as MP4, YouTube Video Download, other individuals. By using this method, a download button will directly added towards the web page for anybody.

*IMPORTANT Pointer!! - What I would recommend doing would be opening movie maker and putting inside music for minimizing this particular. Then when the editing the videos to get your scenes, put them directly into Movie Maker so utilized tell in case you are doing it right, if you need to ensure it to longer, shorter, etc. So combining steps 4 & 5 really help!!

These aren't necessarily lesson center-pieces, however they are fun bit of time fillers. I typically play them globe transition between classes or the initial minutes as your students relax.

Click the triangle before Settings to determine right formats for your output sound recording. Here we choose MP3-MPEG4 Layer-3 . You can also choose other formats, such as MKA, WAV, M4A, AAC, AC3, AIFF, AMR, FLAC, WMA, MP2 Formats.

Many with the users have chosen to allow other individuals the skill to download the videos, study course . isn't a legitimate big top priority. If you do get stuck or have issues with a video download from Youtube, there help links as well as other help supplied by. Remember, reading up regarding how to take action first may be the best way for an individual to get the best download, and to get it right the occasion without any complications in the operation.
<a href=http://mini-tracktor.ru>mini-tracktor.ru</a>

61 Aviollahed Aviollahed | E-mail | Web | 20. února 2017 v 4:55 | Reagovat

Здравия,есть вариант https://vk.com/ferumkrovlya или https://vk.com/market-69343937 или  посмотреть

62 RomanBet RomanBet | E-mail | Středa v 2:29 | Reagovat

Get Good   Girls Wallpapers!
New Best Wallpapers every 60 minutes. Get it totally FREE!

ONLY 16+ ;)

Join to our community: https://goo.gl/3u6qg1

We waiting you!

63 MichaelNet MichaelNet | E-mail | Pátek v 9:48 | Reagovat

<a href="https://medium.com/@wow247.io/social-media-marketing-is-crucial-for-your-customer-support-strategy-5d1c309da1fa#.rf1yuuizi">Social Media Marketing is Crucial for Your Customer Support Strategy</a>
Supporting potential clients is undoubtedly an ever-evolving technique which incorporates an activity in social media marketing means.
There is not any doubt, that social media oriented shopper provider will assist you to to improve your corporation.

Your customer will be the present day a particular and by delivering superb assist for the social platforms it is possible to establish solid relationships.It is really no longer an issue that social media content material became indispensable for each and every your purchaser. Using the net customers like to communicate with the organization by way of social media marketing for help.

64 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | Sobota v 20:07 | Reagovat

http://evpatrip.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=20993  На андроид 3д полный фильм

65 Robertsnuct Robertsnuct | E-mail | Neděle v 6:10 | Reagovat

hb133fm9176kn301 http://canadapharm.review online pharmacy canada

66 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | Neděle v 19:41 | Reagovat

http://www.cattedralepozzuoli.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=45289  В хорошем качестве в кинотеатрах киева полный фильм

67 Davidhah Davidhah | E-mail | Web | Včera v 0:24 | Reagovat

All Toronto condo projects are here:  http://www.condoprojects.ca/

68 Evgeniya2018 Evgeniya2018 | E-mail | Web | Včera v 2:40 | Reagovat

Hello. And Bye.

69 Robertsnuct Robertsnuct | E-mail | Včera v 18:02 | Reagovat

gg9254ac6716ri3016 http://azithromycin.review Azithromycin 5 Day Dose Pack for Sale

70 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | Dnes v 2:16 | Reagovat

http://www.orosolido.com.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=175111  дата выхода HD 720 фильмы онлайн 2013 полный фильм

71 Orlandodup Orlandodup | E-mail | Web | Dnes v 10:19 | Reagovat

http://islamodeco.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=73828  На телефон 2д

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama