Pověst o Libuši

28. ledna 2007 v 11:23 | Katka-flopsa |  Pověsti

Pověst o Libuši

Jako kdysi ke Krokovi, tak chodili také k Libuši z blízka i z daleka lidé ve svých rozepřích. K její moudrosti se utíkali žádat o nález. A ona spravedlivě soudíc, činila moudrá narovnání mezi odpornými stranami. V ten čas se dva sousedé, oba starostové rodů, svadili o meze a role. Svadili se prudce, potupili, vyčetli si máteř i dědy, až mezi nimi i jejich rody povadla dobrá vůle sousedská do kořene a vybujelo záští.
Žádný nechtěl v tom sporu povoliti, každý byl jako z křemene, a jakmile nastal čas, kdy kněžna zasedla k soudu, chvátali oba na Vyšehrad.
Tam Libuše v bělostném vínku kol čela seděla soudíc pod košatou lípou na povýšeném stolci kobercem prostřeném. Vpravo pak, vlevo dvanácte kmetů, dvanácte hospodářů nejmocnějších rodů, mužové statní i bílých už brad. Před nimi prostorou kolem zástup, lid čeledí i mužové, ženy i starostové, již přišli na soud nebo se zastat někoho ze svých rodů.
Tu před kněžnu a soud vystoupili oba rozvadění sousedé. Mladší zle žaloval, že starší proti právu chce meze a role. Starší, muž plné, husté brady, chmurný jako mrak, skočil mu do řeči. Zostra a zkrátka žádal a chtěl, aby se stalo po jeho vůli a nedbal, že by bylo křivdou jeho sousedu.
Když Libuše vyslechla toho i toho a rozvážila při, když přednímu kmetu pak oznámila svůj nález a když kmeti, uváživše mezi sebou při a rozsudek, přisvědčili, ohlásila kněžna, jak nalezla za právo: že mladšímu se děje křivda, že jeho jsou role i meze.
Nedořekla, a již tu starší, jak jím zalomcoval divoký hněv, udeřil vysokou holí třikrát do země a do temna zardělý, jiskře očima vykřikl, zaklel a začal, jako když náhlý lijavec spustí:
"Takové tu právo! Však což nevíme, kdo soudí, že ženská! Ženská dlouhých vlasů, ale krátkého rozumu. Příst umí, jehlou šít, na to je, ale ne soudit. Ať šije, ať přede, ale ať nesoudí. Hanba nám mužům!" A pěstí se do hlavy bil a za vášnivé řeči slinou si bradu třísnil. "Hanba nám! Kde jinde v kterém plemeni, kde jinde vládne mužům žena? Jen nám, jenom nám, a proto jsme na posměch. To je líp zhynouti nežli snášeti takovou vládu!"
Všichni kol strnuli nad divokou řečí. Ruměnec studu polil kněžnino líce a srdcem jí pohnuly zlá potupa i žal nad takovým nevděkem. Než hanobiteli přehověla. Jemu neodpověděla. Na kmetech, na zástupu tkvěl její rozčilený zrak, a když nikdo vášnivce nezakřikl, když se nikdo neozval, promluvila k zástupu důstojně, vznešeně, ač se její hlas pohnutím třásl:
"Jest tak. Ženská jsem a jako žena se chovám; že vás nesoudím železnou metlou, zdá se vám, že málo rozumím. Je potřeba, abyste měli správce nad ženu přísnějšího. Mějtež ho! Žádost vaše se vyplní. Nyní jděte s pokojem domů. Valný sněm nechť zvolí si vojvodu. A koho si zvolí, toho já budu míti za muže."
Tak promluvivši odešla z nádvoří do hradu a hned poslala jízdné posly na Kazin a Tetin hrad pro své sestry. Sama pak odešla do čarovné zahrady do nejzazšího kouta, šerého hustým křovím a košatými lípami na posvátné místo, kam nikdo kromě ní a jejích sester nesměl vkročiti.
Tam ve stínu lip stál na dřevěných sloupech přístřešek z dlouhých kamenů, od rozchodníku a mechu zelených. Pod touto střechou prokmítala se mdlým leskem stříbrná hlava se zlatými vousy dřevěné modly, stojící na balvanu hrubě tesaném. Tu modlu bohem nazývali a Perun jmenovali.
Libuše před ní klekla a klaněla se; pak usednuvši pod balvan u nohou modly, zůstala tu ostatek dne i přes západ slunce i když pod stromy se již tmělo a večerní vítr šoumal keřem i křovinou. Seděla zamyšlená, nehnutě, sama jako socha, na mysli přemítajíc o tom, co se jí stalo, co bude, jakého knížete si lid zvolí, jakého smýšlení budou sestry a budou-li s ní zajedno. Až pak náhle vstala, kdy v setmělé zahradě se před ní zjevily Kazi a Teta. Vladař hradu, jenž sestry, jak přijely, od brány až k zahradě provodil, zůstal na stráži u vchodu a čekal.
Co Libuše sestrám řekla nebo vyznala, o čem všechny tři věštím duchem nadané jednaly u Perunovy modly, o čem se radily, nezvěděl nikdo. Letní noc byla již na sklonku, nebe bledlo a za hradem, za jeho sruby, hradbou a stromy prošlehl úsvitu zsinalý pruh.
V tu chvíli, kdy vanul už chlad prvního jitra, vracely se Krokovy dcery zahradou. Prostřed svých sester, jež byly v rouškách, Libuše s bělostným vínkem kol čela, klidnější, se zrakem před se upřeným. Braly se mlčky jako stíny a vladař udiven hleděl za nimi, jak ho beze slova minuly, jak stoupaly po schodech k velké síni, až zmizely mezi mocnými sloupy výstupku, jenž všechen byl ještě ve stínech ranního šera.
* * *
Hned po ránu vyslala Libuše posly svolávat na valný sněm, aby se shromáždil národ. Když pak bylo po hlavních žních a určený den nastal, sjelo se i sešlo množství mužů ze všeho plemene, starostové rodů, i z čeledí mnozí, staří mladí, koňmo, pěšky, v čapkách, sukních i v pláštích; než i vyzbrojení v přílbách, s mečem i lukem přijeli, neb místem byla cesta pustinou i hvozdy.
Přibyliť mnozí z daleka, až od končin země, od zličanských hranic i pšovských, jež byly na východ slunce; jiní od půlnoci, kde sousedili s lučanským hrdým plemenem a s Litoměřici, a jiní od poledne z té strany, kudy se chodilo k Netolicům a Doudlebům. Mnozí přišli od širých lesů za Krokovým hradem a Stebnem, jimiž vedla cesta k Domažlicům a dál do Němec, do bavorské země.
V četných staveních rozlehlého podhradí, kdež robili ozdobná sedla, uzdy, třemeny i ostruhy, zbraň a štíty, po krajích í napříč pevně kované černým železem, nebo rudě svítivou mědí, nebylo dosti přístřeší pro přibylé hosty. Jejich pak koně stáli uvázáni u plotů nebo pod krytem stromů. Hlučno bylo v podhradí, hlučno na břehu řeky. Známí a příbuzní se vesele vítali, o rolích a honu, o zbrani a půtkách mluvili, nejvíce však o sporu těch dvou vladyk, o soudě Libušině a co nyní bude a koho voliti za vojvodu.
Jak se blížila chvíle sněmu, jak z hradeb a srubů hlasno zatroubili, hrnuli se muži vzhůru k Vyšehradu jedním proudem, jenž na chvíli se zarážel před hlavní branou mezi dvěma sruby. Tam každý pozvedl hlavu a žasna pohlížel na ohromnou kančí hlavu na trámě přibitou. Ukazovali si ji, a jméno Bivojovo vyslovil tu každý s pochvalou nebo v obdivu. A dál se pak hrnul proud, vysokou branou, až zarazil na širém nádvoří před knížecím stolcem. Vedle něho byly dvě poctivé[1] stolice, jedna vpravo, druhá vlevo; na ty usedly Kazi a Teta po boku Libušině.
Všichni se kněžně znízka poklonili. Ona pak, vážně pokynuvši ze stolce, promluvila:
"Slyšeli jste, proč jsem vás lechy, vladyky a všechen národ sem svolala. Svobody si vážit neumíte. Poznala jsem to i zkusila. Z vnuknutí bohů jsem oznámila, že již vám nebudu vládnouti, protože ve svém srdci žádáte si vladaře muže. Toužíte po vojvodovi, jenž bude bráti vaše syny a vaše dcery ke svým službám a také ze skotu vašeho i koní vezme nejlepší dle libosti. Sloužiti chcete, jak jste nesloužili, a daň dávati po popelici, kuně a pláténku, až vám bude teskno i hořko.
Než zato nebudete míti té hany, že vám vládne žena. Nechci vás strašiti, říkám opět, co jsem řekla z vnuknutí bohů a co také zjevil mým sestrám duch věští. Volte vojvodu, moudře však a opatrně, neboť snadno je vládce dosadit, ale těžko dosazeného ssaditi. Stojíte-li na své mysli, všechno se vy- plní, a žádáte-li si, poradím vám a oznámím jeho jméno i místo!"
"Oznam! Oznam!"
"Poraď! Poraď!" vzkřikli a volali všichni jako jedněmi ústy. Zástupy dříve jako zeď stojící a naslouchající, pohnuly se vzrušením a hrnuly se, tlačily ke stolci, jako když před náhlým větrem hrnou se vlny obilným lánem.
Vtom Libuše v bělostném rouše, s vínkem kol čela, vstala a vztyčená nad nimi vztáhla ruce proti nim. Naráz vše ztichlo; každý hned stanul hledě na vznešenou kněžnu. Pozdvihši prst ukázala k půlnočním horám a řekla:
"Hle, za oněmi horami v Lemuzích je řeka neveliká, Bělina jménem. Blízko té řeky je dědina, v ní Stadiců rod. Od té dědiny nedaleko oulehle na dél i na šíř sto dvacet kroků, oulehle divná, ležíť uprostřed mezi tolika rolemi, a přece k žádné nenáleží. Tam oře váš vojvoda dvěma strakatými voly. Jeden vůl má hlavu bílou, druhý jest od čela po hřbetě bílý a má zadní nohy bílé. Nyní vezměte sukni a plášť i převlaky, jak se na kníže sluší, jděte a vyřiďte muži vzkázání od národa a ode mne a přiveďte sobě kníže a mně manžela. Přemysl slove a jeho pokolení bude panovati v celé této zemi, všem plemenům na věky."
Když pak ustanoveni starostové nejpřednějších rodů, kteří by muži ze Stadic přednesli, na čem zůstal lid a kněžna, promluvila k nim Libuše:
"Cesty hledati nebudete, aniž se ptáti. Můj kůň vás povede; za tím jeti neváhejte. Ten vás dovede a zpátky přivede pravou cestou. Před kterým on člověkem se zastaví a zařehce, ten jest, o kterém jsem mluvila. Tu mně teprv uvěříte, když svého vojvodu na železném stole jísti uzříte."
Jak Libuše pokynula, vyveden její jízdní kůň. Bělouš byl širokého krku, z něhož hustě splývala dlouhá hříva. Měl ozdobné sedlo, pod sedlem kosmatou kůži a široké prsosiny leskly se mu bronzovými kotouči a puklami. Jak mu na sedlo naložili sukni, plášť a převlaky, vykročil a vladycké poselstvo vydalo se za ním na cestu.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Sussy Sussy | E-mail | Web | 4. prosince 2007 v 8:32 | Reagovat

ty jsi skvělá tvoje pověst mi velice pohodla diky moc

2 petra petra | E-mail | 10. prosince 2007 v 15:05 | Reagovat

ta pověst je moc dlouhá nevim co si mam napsat

3 Lanna Lanna | 16. prosince 2007 v 9:28 | Reagovat

souhlasím s petrou....možná by bylo lkepší kdyby tu jen bylo o čem ta pověst je... komu by se to taky chtělo číst?:-D

4 Nikýsek Nikýsek | 3. ledna 2008 v 17:58 | Reagovat

hejjj lidi náhodou je to super velice mi to pomohla a díky a když budeš hodná řeknu lidem o tvých stránkách ale nech tuá aspon 6 měsíců tento článek tu pověst díkys

5 Nikýsek Nikýsek | 3. ledna 2008 v 18:03 | Reagovat

a souhlasím se Sussy jsi taky gooood a ty taky komu to patří blok ste super lidi uplně užo gooood že to vůbec vydržíte ! mě by hráblo

6 lenka lenka | 6. ledna 2008 v 18:50 | Reagovat

souhlasím sv Nikýskem a Sussy ale i s petrou a Lannou je to tu googd ale i preste dlouhe

7 Týnka Týnka | 10. ledna 2008 v 15:38 | Reagovat

je tro dlouzhý

8 VERONIKA VERONIKA | 23. ledna 2008 v 18:21 | Reagovat

To se mi zrovna hodí pro to že chodím do 3.třídy.

9 liduš liduš | 26. ledna 2008 v 11:38 | Reagovat

:):):):):):):):):):):):):):)

10 anik anik | 26. ledna 2008 v 19:50 | Reagovat

je to superrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11 debil debil | E-mail | 27. ledna 2008 v 19:14 | Reagovat

je to dobrý

12 pedofyl pedofyl | 29. ledna 2008 v 14:08 | Reagovat

hovno hovno ahovno

13 Karolína Fidlerová Karolína Fidlerová | E-mail | 5. února 2008 v 18:22 | Reagovat

Tyto stránky jsou fakt sssssuuuppppppppperrrrrr.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tyto stranky mi moc pomohli s DÚ.A někdo říka že to je moc dlohé pro mě to dlouhé teda není.Je to akorát.

14 kamk kamk | Web | 28. února 2008 v 19:22 | Reagovat

je to moc dlouhý!!!!!!!!

15 Dud. Dud. | E-mail | 18. března 2008 v 6:30 | Reagovat

Jo ta pověst mi pomohla.Mošu se ale zeptat není ten konec nějaký krátký?tak to opravdu skončilo?

16 Anonym Anonym | 30. března 2008 v 18:56 | Reagovat

Taky souhlasím s tou Petrou

17 Fiona Fiona | 18. dubna 2008 v 14:04 | Reagovat

Je to moc dlouhý!!! Stačilo by tu o čem ta pověst je!!!!!!

18 sentai sentai | 21. května 2008 v 9:06 | Reagovat

moc dobry

19 swat swat | 21. května 2008 v 11:29 | Reagovat

to je hravina nic o ni  nemas

20 swat swat | 21. května 2008 v 11:33 | Reagovat

kravina nejvetsi ty kravo

21 swat swat | 4. června 2008 v 9:32 | Reagovat

je to picovina nemuzu nic najit

22 michala michala | E-mail | 16. června 2008 v 19:48 | Reagovat

pověst o Libuši

23 baj baj baj baj | 14. srpna 2008 v 17:44 | Reagovat

je to moc dlouhý, chtělo by to něco kratšího :-D

24 michal michal | 15. října 2008 v 16:44 | Reagovat

jeeee mas to skvělý to se mi líby

25 Mai Phamova Mai Phamova | 16. října 2008 v 19:33 | Reagovat

je to moc dlouhy,chtelo by to neco kratsiho

26 michal michal | 11. listopadu 2008 v 15:44 | Reagovat

ahoj  to je super povest :-)    dik moc si mi pomohla   koukni na www.michalmelni.estranky.cz   a  www.infium.blog.cz

aHOJ

27 anonym anonym | 19. března 2009 v 18:02 | Reagovat

hrůůůza

28 Michala Michala | Web | 30. března 2009 v 15:56 | Reagovat

supeeeeer pomohlo mi to z dů ale je to strašně dlouhé.....

29 hcsp hcsp | 30. března 2009 v 19:00 | Reagovat

ahoj tato pověst byla o libuši docela dobrý ale chtělo by to nějaký shrnutí

30 dalekaCESTA dalekaCESTA | 1. dubna 2009 v 15:26 | Reagovat

TO JE DOBRY

31 Martin Martin | 5. května 2009 v 17:03 | Reagovat

Moc díky pomohlo mi to na seminář

32 Denisa Denisa | 5. května 2009 v 20:12 | Reagovat

Hele moc díky pomohlo mi to do škoil

33 verikk verikk | 11. listopadu 2009 v 17:14 | Reagovat

hej dík zas budu mít 1 z dějáku si moc supr..

34 Anett Anett | Web | 13. listopadu 2009 v 14:37 | Reagovat

ahojda.......ta povest mi pomohla do skolyy...díky

35 klára klára | E-mail | 11. ledna 2010 v 18:25 | Reagovat

pomohlo to , ale má to i závěr, o tom že se vzali ,měli děti atd....... ale pomohlo to i tak ..

36 hdsgfjhgesfjhdsjids hdsgfjhgesfjhdsjids | 26. dubna 2010 v 19:39 | Reagovat

vážně promiň ale nešlo by to kratší je to totiž moc dlouhý xD

37 ZTD ZTD | 26. dubna 2010 v 19:41 | Reagovat

ale Jinak to asi ujde já sem to titiž NEČETLA JE TI DLOUHÝ

38 terez terez | 2. května 2010 v 17:59 | Reagovat

mela sm to met do skoly:(ae pomohlo mi to trochu:)ae je to fkt dlouhyyyyyyyyyy:(:(:D:D:Djezet jednou díííky:)

39 betty betty | 10. května 2010 v 14:41 | Reagovat

no je to dost dobrý ale ja si myslím že by to šlo skrátit jako neak shrnout aby to nebylo tak dlouhé ale je to fantasticke!!!!!!!

40 ***:D ***:D | 8. září 2010 v 15:20 | Reagovat

dyt to neni dlouhy to ste liny si to precist..?:D ale pomohlo mi to diky..;)

41 nikolqua nikolqua | 21. února 2011 v 16:03 | Reagovat

[3]: souhlasím s petrou chtělo by to ještě shrnutí ale hlan´vně že to tady máš.. :)

42 Dorothycem Dorothycem | E-mail | 18. července 2017 v 22:05 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
Good luck ;)

XRumer20170718

43 Avito321Fex Avito321Fex | E-mail | 28. září 2017 v 20:13 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Мое почтение, дорогие друзья!</b>

Рады предоставить Всем вам услуги по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, совершенно новые). Если Вам требуются конкретные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если необходим залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных заказчиков гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

авито требует денег за размещение
как зарегистрировать второй аккаунт на авито
аккаунты avito бесплатно
аккаунт авито брут
деньги мигом авито

44 AlysonYtr AlysonYtr | E-mail | Web | 9. října 2017 v 11:51 | Reagovat

Oh Heavens. I don't know what to do as I have Lots of work to do next week semester. Plus the university exams are getting, it will be a disaster. I am already losing sleep maybe I should <a href=https://www.snowdonrailway.co.uk/phpunit/dosage-for-tramadol>url</a> to calm down a little bit. Hopefully it will all go well. Wish me luck.

45 Dol77larhix Dol77larhix | E-mail | 15. října 2017 v 20:16 | Reagovat

Были заплачены деньги 6000 за покупку базы данных и просто швырнул. с другого аккаунта к нему обратились, уже специально на 100р была сделка на выборку и тоже швырнул.

непорядочный гандон. кинет 100р%

Телеграм  @japoshka кидальная дешевка

46 Avito321Fex Avito321Fex | E-mail | 21. října 2017 v 13:30 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Приветствую вас, дорогие друзья!</b>

Всегда рады предоставить Всем вам услуги по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам надо  определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если требуется залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных заказчиков гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

как вернуть деньги из авито
программа для аккаунтов авито
пишет номер подтвержден в аккаунте на авито
разводят на деньги через авито
пополнить счет i авито

47 BethanyGqk BethanyGqk | 11. listopadu 2017 v 18:53 | Reagovat

My friend and I went camping the other day. It was a tiring experience, as he wouldn't let me sleep all night. He kept talking about random stories and complained about his sleeplessness. I totally told him to <a href=https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=284512745286337&id=100011828404584>read more</a> and deal with it.

48 Trevormep Trevormep | E-mail | Web | 15. března 2018 v 18:31 | Reagovat

Thank you for any other informative blog. The place else may I am getting that kind of information written in such a perfect means? I've a undertaking that I'm just now working on, and I've been at the look out for such information.
<a href=http://genericviagracubarx.com/#>boots viagra over counter</a>
viagra and prostate cancer
<a href="http://genericviagracubarx.com/#">viagra 100mg pills for sale</a>

49 Canadianhob Canadianhob | E-mail | Web | 16. března 2018 v 22:33 | Reagovat

Does your website have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like to send you an e-mail. I've got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it grow over time.
drug prices comparison
<a href=http://canadianpharmaciescubarx.com/#>canadian online pharmacy</a>
no 1 canadian pharcharmy online <a href="http://canadianpharmaciescubarx.com/#">most reliable canadian pharmacies</a>

50 MichaelAcism MichaelAcism | E-mail | Web | 3. dubna 2018 v 13:37 | Reagovat

candrugstore com
<a href=http://visitwaushara.com/>canadian pharmacy king</a>
pain meds online without doctor prescription
<a href="http://nicktambone.com/">buy prescription drugs from canada</a>

51 EvolleyAded EvolleyAded | E-mail | Web | 5. května 2018 v 3:24 | Reagovat

Spot on with this write-up, I actually think this amazing site needs far more attention. I'll probably be back again to read more, thanks for the information!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama